: Inhoud - Inhalt - Contenu - Contenuto:

Nederlands:

Française:

Allemande:

Verslag van de bijeenkomst van de Europese Broederschappen te Noyon op 05.06.2010                

RAAD VAN BESTUUR
In zijn openingswoord begroete de uittredende voorzitter A. DELHAYE alle aanwezige bestuursleden uit de diverse aangesloten landen en  Pater Philipe welke Pater Bruno vervangt in de kathedraal van Noyon;
Het verslag van de Raad van Bestuur  te Wommelgem ( België ) in 2008 wordt eenparig goedgekeurd. en feliciteerde hen
De Voorzitter beklemtoonde in zijn moreel verslag de goede verstandhouding tussen de Broederschappen bij de organisatie van de plaatselijke feestelijkheden .In het bijzonder de Europese samenkomsten zijn prima verlopen waarvoor een oprecht dankwoord.
Hij sprak zijn voldoening uit over de werking van het secretariaat en de opmerkelijke interesse voor het Sint-Elooimuseum te Wommelgem dat momenteel reeds 7000 bezoekers mocht ontvangen.
De Vicevoorzitters brachten verslag uit van de activiteiten in hun land tussen 2008 en 2010.
Na bespreking werd de bijdrage per Broederschap behouden op 50 € per jaar.
Men was akkoord om deze bijdragen via de respectievelijke Vice- Presidenten te innen en deze dan per land globaal via IBAN nummer over te maken aan Frankrijk (Noyon) .
Vanaf 2011 zal de wijziging in voege treden !
Er zal jaarlijks een budget worden voorzien voor de kosten en onderhoud van het Sint- Elooimuseum en de werking van het secretariaat.
De Voorzitter stelde vast dat de financiën gezond zijn en dankte Dhr. P. Vaurs voor dit belangrijk en positief resultaat.
Hierop vroeg de Voorzitter de aanvaarding en toetreding tot EURELOY  van UTRECHT (Nederland) – KALKEN (België) -  ARRAS en VENDE (Frankrijk).
Met handgeklap werden deze nieuwe leden aangenomen.
Wat de aanpassing der statuten betreft werd gewezen op het voorstel tot wijziging welke iedere Broederschap heeft ontvangen. Hierover werd nog geen duidelijkheid bekomen , het besluit is dat een nieuw herwerkt voorstel voor de bijeenkomst te ROME 2011 aan ieder Broederschap wordt overgemaakt.

 

Aanstelling nieuwe Voorzitter Eureloy
Statutair wordt het Voorzitterschap van EURELOY om de 4 jaar vervangen .
Belgie van 1998 tot 2002        Mr. P. Meulendijks
Duitsland   2002 tot 2006        Mr. H. Cürvers
Frankrijk     2006 tot 2010        Mr. A . Delhaye
De uittredende Voorzitter A. Delhaye kondigde dan ook aan dat zijn ambtstermijn ten einde is , en stelt namens het Bureau zijn opvolger voor namelijk De Heer MASSIMO CARLESI  (Italië )
Deze zal voor de vier volgende jaren als President van EURELOY zijn verantwoordelijkheid opnemen.
In zijn toespraak dankte de Mr. Carlesi voornamelijk EURELOY voor het vertrouwen in Hem gesteld en verwacht eenzelfde samenwerking van alle Broederschappen opdat zijn taak behoorlijk kan worden uitgevoerd.
Hij dankte zijn voorgangers en zal met de hulp van Sint-Elooi zijn uiterste best doen om de gedachtegang en de spirit van onze patroonheilige mede te dragen.
Met handgeklap werd door de raad de nieuwe Voorzitter verwelkomd.

Er werd ook gevraagd om van uit elke Broederschap een storting te doen voor de restauratie van de troon van ST-ELOOI in de kathedraal , het bedrag werd vastgesteld op 200 € als maximum , elke mindere gift is ook welkom daar alle Broederschappen niet over even grote financiële middelen beschikken.

De Heer Delhaye sloot deze vergadering af met een dankwoord en een wens voor standvastigheid en trouw aan onze ST-ELOOI en EURELOY .
De nieuwe Voorzitter gaf hierna nog uitleg over de geplande bijeenkomst in ROME van 9 tot 13 april 2011.
Met nog een ontvangst op het stadhuis werd deze Raad Van Bestuur besloten.


Het Secretariaat
Verschueren . H                                                                                                            Blommaert. J
Secr. Generaal                                                                                                               Ass. Secr. Generaal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport de la réunion de la Confrérie Européenne à Noyon 05-06-2010

 

Conseil d’ administration
Le Président démissionnaire A . Delhaye accueilli les directions présent de tous les pays et également Père Philipe qui remplace le Père Bruno à la Cathédrale de Noyon.
Le rapport du Conseil d’administration de Wommelgem en 2008 est approuvé en unanimité.
Le Président approuve dans son rapport moral la bonne entente entre les Confréries et les félicites pour leur organisations de fêtes local.
En particulier les rassemblement qui ce son déroulez parfaitement.
Il approuve le bon travail du secrétariat et surtout l’intéresse   pour le Musée de St Eloy à Wommelgem qui a déjà vu passer momentanément 7000 visiteurs .
Les Sous-Présidents on faire rapport d’ activités dans leurs pays entre 2008 et 2010 .
La cotisation par Confrérie reste 50 € par année .
On était d’accord de collecter ces cotisations par les Sous- Présidents et de les virés à la France de (NOYON) globalement par le nombre d’IBAN . Ce changement débutera à partir de 2011.
Chaque année un budget sera prévu  pour l’entretien et la rafraichissement du musée St-Eloy et du secrétariat.
Le Président consolide que les finances sont saines et remercie P. Vaurs pour ce résultat .
En suite le Président demande d’accepter comme nouveau membre UTRECHT( Hollande)- KALKEN(Belgique)-ARRAS et VENDE ( France).
Les nouveau membres sont accueillis par applaudissement.

En ce qui concerne la régulation statuts on revient sur les changements que chaque confrérie à déjà reçu. Comme ceci n’est toujours pas régale, en propose que chaque confrérie recevra une nouvelle proposition et ceci avant la réunion à Rome en 2011.


 Indication du nouveau Président.
Par statut le Président D’EURELOY ce remplace tout les 4 ans.
BELGIQUE , 1998 -2002. P . Meulendijks
ALLEMAGNE ,2002-2006 H. Cürvers
FRANCE , 2006 – 2010 A . Delhaye
Le Président démissionnant A. Delhaye annonce que son période de 4 ans est terminer et présente comme son successeur MASSIMO CARLESI celui-ci prendra son responsabilité pour EURELOY pour les prochain 4 ans.
Mon. CARLESI remercie dans son discourt la confiance qui lui est donné et espère la même loyauté des confrérie pour qu’il puisse faire son travail proprement. Il remercie ces prédécesseurs et fera son possible pour continuer l’esprit et les pensées de St- Eloy.
Par applaudissement du Conseil  le nouveau Président est proclamé.

Chaque Confrérie est demandé de donner une allocation pour la restaurations du trône  de St-Eloy, un maximum de 200 € est proposé , ou un montant par la possibilité de leur finances.

M. Delhaye ferme la reunion en remercient toutes les confréries et envoyé un vue pour consolider notre confiance en St-Eloy et Eureloy.
Le nouveau Président fini par donner plus d’information pour le rassemblement à ROME le 9 jusque le 13 avril 2011.Avec un réception à l’Hôtel de Ville le Conseil d’Administration est terminer.

Le secretariat                      
Verschueren . H                                                                   Blommaert .J
Secr. General                                                                        Ass. Secr. General

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokoll der Versammlung der Europäischen Bruderschaften in Noyon  5.6.2010

Vorstandssitzung

In seiner Eröffnungsrede begrüsste der momentane Vorsitzende A.Delhaye alle Anwesenden  aus den verschiedenen angeschlossenen Ländern und vor allem Pater Philipe , welcher Pater Bruno in der Kathedrale von Noyon vertritt .

Das Protokoll der Vorstandssitzung in Wommelgem (Belgien) 2008 wurde einstimmig angenommen .
Der Vorsitzende unterstrich in seinen Ausführungen die gute Zusammenarbeit zwischen den Bruderschaften und beglückwünschte sie zur Organisation der örtlichen Festlichkeiten .
Vor allem die europäischen Treffen waren ein grosser Erfolg , wofür er allen von ganzem Herzen dankte .

Er sprach seine Zufriedenheit  über die Arbeit des Sekretariates  und das bemerkenswerte Interesse für das Sint - Elooimuseum in Wommelgem aus , das bisher 7000 Besucher empfing Die stellvertretenden Vorsitzenden der verschiedenen Länder berichteten über die Aktivitäten ihrer Länder von 2008 – 2010 .

Es wurde beschlossen den Beitrag von 50€ pro Bruderschaft per Jahr zu belassen .
Man stimmte darin überein diese Beiträge durch die stellvertretenden Voorschotrenten einzunehmen und dann pro Land mittels IBAN – Nummer an Frankreich (Noyon) zu überweisen .
Diese Regelung wird ab 2011 in Kraft treten .

Es wird ein jährliches Budget eingeplant um die Kosten des Sint - Elooimuseums sowie die Arbeit des Sekretariates zu bezahlen .
Der Vorsitzende stellte fest das die finanzielle Situation der Organisation sehr gut ist und dankte P.Vaurs für sein Engagement .

Ein folgender Tagesordnungspunkt waren die Anfragen von Utrecht (Holland) , Kalken (Belgien) sowie Arras und Vende (Frankreich) um ebenfalls Mitglieder von EURELOY zu werden .
Die neuen Mitglieder wurden mit Beifall willkommen geheissen .

Betreffend die Anpassung der Statute der Organisation wurde auf den Vorschlag mit den entsprechenden Veränderungen verwiesen , welchen jede Bruderschaft erhalten hat .
Darüber gab es noch keine Deutlichkeit ,weshalb beschlossen wurde das ein neuer überarbeiteter Vorschlag vor der Versammlung in Rom 2011 jeder Bruderschaft übermittelt werden soll .

Ernennung eines neuen Vorsitzenden

Entsprechend den Statuten von EURELOY wird der Vorsitz der Organisation alle 4 Jahre neu ernannt .

Belgien        1998 – 2002   Herr P.Meulendijks
Deutschland 2002 – 2006  Herr H.Cürvers
Frankreich    2006 – 2010  Herr A.Delhaye

Der abtretende Vorsitzende gab bekannt , das sein Amtstermin verstrichen ist und stellte im Namen des Büros seinen Nachfolger Herrn Massimo Carlesi ( Italien) vor .
Er wird die kommenden 4 Jahre die Verantwortung als Vorsitzender von EURELOY auf sich nehmen .
In seiner Rede dankte Herr Carlesi EURELOY für das in ihn gesetzte Vertrauen und hofft auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit aller Bruderschaften um seiner Aufgabe so gut wie möglich gerecht zu werden .
Er dankte seinen Vorgängern und versicherte allen mit Hilfe von Sint Elooi sein Bestes zu tun um auch weiterhin den Geist des Schutzheiligen zu repräsentieren .
Somit wurde der neue Vorsitzende mit Applaus begrüsst .

Es wurde die Frage gestellt um von jeder Bruderschaft einen Anteil zur Restauration des Trones von Sint – Elooi in der Kathedrale zu überweisen . Der Betrag wurde auf maximum 200€ festgelegt mit dem Hinweis das auch kleinere Gaben sehr willkommen sind , da nicht jede Bruderschaft über ein grosses finazielles Budget verfügt .

Herr Delhaye beendete die Versammlung mit Dankworten und dem Wunsch auch weiterhin treu zu sein an Sint – Elooi und EURELOY .
Der neue Vorsitzende erläuterte noch das geplante Treffen in Rom von 09.04. – 13.04.2011 .

Mit einem Empfang im Rathaus wurde diese Vorstandssitzung beendet . 

 

Verschueren H                                                                                  Blommaert .J
Gen . Secretar                                                                                   Ass. Gen . Secretar

 


: Inhoud - Inhalt - Contenu - Contenuto: