Artikels :
Artikel :
Articles :
Articolo :
Eureloy

: Inhoud - Inhalt - Contenu - Contenuto:

De Broederschap van St.-Elooi Antwerpen Bouillon 28/11/2004 : Viering Sint-Elooi 125 jarig bestaan.
Vriendenkring Sint-Elooi / Ranst – Wommelgem Hammer, Amboss und Bischofsstab
Geschiedenis Sint-Elooikapel / Hasseltberg te Meise De Broederschap Sint Eligius ( Sint Elooi)
Resumé de l'historique du PAIN Benit a Boullon Saint Eloi de Jumet-Heigne

Sint Elooi Tielrode

Saint Eloi Laneffe

Saint Eloi Namur

Eureloy 2000
Les Marguilliers de Saint-Eloi de Noyon Ordre De La Chaine et de La Clef D'or
Saint Eloi Tielrode Bruderschaft Witten
Bruderschaft Witten stellt sich vor.

La Confrérie des Charitables de Saint-Eloi de Béthune (added 30/05/2008)

Het Broederschap van de liefdadigheid van St-Elooi te Bethune (added 30/05/2008) Broederschap Sint Elooi Laneffe 1635-2008 ( added 30/05/2008)
Bruderschaft Sankt Eloi / Laneffe 1635 – 2008 ( added 30/05/2008) Confrérie Saint Eloi Laneffe 1635 - 2008 ( added 30/05/2008)
6juillet 2008  25ème marche A.D.E.P.S. de  LANEFFE ( added 30/05/2008 )  

 

De Broederschap van St.-Elooi Antwerpen

In Antwerpen werd op 10 februari 1860 in de St.-Pauluskerk de broederschap van Sint-Eligius heropgericht, onderschreven door Mgr. Engelbert Sterckx, kardinaal-aartsbisschop van Mechelen en aldus bisschop van Antwerpen. Alle vaklieden waarvan Elooi de patroonheilige is, waren welkom. De oprichting werd gevierd met een driedaagse op 25, 26 en 27 juni 1860 en stond in het teken van dankbaarheid, betrouwen en standvastigheid. Dankbaarheid voor Eligius' verkondiging van het christelijke geloof, betrouwen in de bescherming tegen de pest en cholera, en standvastigheid in het ware geloof. Elooi heeft een boodschap gebracht en een erfenis nagelaten. Die boodschap van sociale rechtvaardigheid, eerlijke verdeling van goederen en sociale aandacht voor de minstbedeelden, blijft zeker ook zijn vakmannen aanspreken.

De statuten bepaalden de aanstelling van Dienende Meesters, de Prefect, de Hoofdman, penningmeester en schrijver. Tijden evolueren, nieuwe gedachten doen hun intrede, pest en cholera zijn gelukkig uit onze wereld gebannen en geestelijke bestuursleden werden opgevolgd door leken.

Daarom heeft de broederschap in Antwerpen haar statuten meermaals aangepast - soms grondig, onder meer in 1995. Ze wordt nu geleid door veertig Dienende Meesters die de gedragslijn van Sint-Elooi uitdragen. Zij put haar energie uit het verleden en leert hoe het heden en de toekomst moeten worden uitgebouwd.

En of het gaat om metaalbewerkers, zelfstandigen, bedrijfsleiders, leraars, bedienden, middenstanders, rijkswachters, boeren ... iedere beroepsgroep heeft haar vertegenwoordigers in de Raad van Dienende Meesters of Raad van Bestuur. Allen willen op hun eigen terrein de herinnering aan Sint-Elooi levend houden en zijn principes over eerlijkheid, stielvaardigheid en sociale rechtvaardigheid in de praktijk omzetten.

De broederschap houdt zich niet bezig met spectaculaire acties, wél houdt zij haar inspirerende patroonheilige graag in eer in feestelijke liturgische en andere vieringen.

- Rond 1 december organiseert zij een luisterrijke Sint-Elooiplechtigheid voor telkens een duizendtal belangstellenden, doorgaans in de Antwerpse St.-Pauluskerk.

Zij is medestichter van de in 1990 opgerichte Europese Confederatie van Sint-Elooibroederschappen ( afgekort ( EURELOY ) en is aanwezig op landelijke- en plaatselijke manifestaties.

Samen met zo vele broederschappen in binnen- en buitenland actief deelnemen aan het maatschappelijke en morele welzijn van de gemeenschap is de wezenlijke doelstelling. Steeds de Evangelische waarden en sociale rechtvaardigheid voorop zetten en stimuleren behoort tot het engagement van de Dienende Meester in de Antwerpse Sint-Elooibroederschap.

Paul Meulendijks, ere hoofdman

BOUILLON 28/11/2004 Viering Sint-Elooi 125 jarig bestaan

( Historie vertaling in het Nederlands: Me Viviane Demanet )

We zijn de ochtend van 1 december 1879, 125 jaar geleden; Het kleine stadje Bouillon lijkt nog te slapen in de laatste herfstnevels. Slapen? Niet helemaal, want op die ochtend trekt een ongewone stoet door de straten van het kleine stadje in de richting van de kerk. Buiten de gemeentelijke harmonie, begeleid ook een delegatie van metaalarbeiders deze rare broodtorens die gewijd moeten worden.
Het feest van St-Elooi, dat werd georganiseerd door een organisatie die dezelfde naam droeg en enkele dagen tevoren gecreëerd werd, ziet officieel de dag in Bouillon. De kranteneditie van La Semois van 7 december 1879, herhaald de woorden van de Abt Dereppe, priester- deken uit die periode. Hij zei: ik feliciteer de leden van de organisatie voor hun goed idee samen te komen om zich gezamenlijk te helpen en de zegening van de hemel, op hun vaandel in te roepen.
Eerlijk gezegd is de gewoonte niet nieuw. Tijdens verschillende decennia wijden de Bouillonezen zich vurig aan de verering van St-Nicolaas, patroonheilige van de schippers, die ze inriepen om de houthakkers uit de streek te beschermen. Deze houthakkers noemde men « miquelets ». Het werk van deze arbeiders was moeilijk en gevaarlijk, zeker wanneer ze gekapt hout op vlotten gestapeld langs de vaak grillige Semois lieten afdrijven tot aan Bouillon. Weldra verdween het werk van de« miquelets ». Het werk werd vervangen door de metaalindustrie die verscheen in de 19 de eeuw. In 1854 openden de fabrieken Devillez- Camion alsook Gérard & Didier hun deuren. Ze werden in 1895 gevolgd door « la ferronnerie Bouillonnaise» de Bouillonese smederij. Op natuurlijke wijze nam St-Elooi de plaats over van St-Nicolaas, maar behield wel dezelfde tradities.
In een periode waar vrije tijd praktisch niet bestond, wachtten alle families vol ongeduld het feest van St-Elooi af.
Vandaag de dag, net als vroeger, trekt een ploeg vrijwilligers eind oktober van deur tot deur om de bestellingen van gewijd brood in te zamelen. Een gewijd brood waar de bevolking vele deugden aan toedraagt. Een brood dat tot het oneindige goed blijft, maar als het beschimmelt, kondigt het de dood aan van een familielid. Het beschermt tegen bliksem en verzekert een goede oogst en verwijdert ziektes onder het vee.
De hele bevolking ging ter communie in dezelfde feestelijke vurigheid. De dag van 1 december, staakten de fabrieken het werk en vierden de arbeiders hun patroonheilige op een soms ietwat uitbundige wijze. De liberale fabriek Devilez-Camion organiseerde een bal van St-Elooi. De volgende dag na de eucharistieviering was het aan de beurt van de katholieke Ferronerie Bouillonnaise een bal te geven.
De progressieve sluiting van de fabrieken in de jaren 70 droeg ertoe bij, dat de bals van St- Elooi verdwenen. Alleen de traditie van het gezegend brood blijft over. Een traditie die een origineel tintje geeft aan het feest van St-Elooi, in Bouillon.
Heden blijft de Bouillonese bevolking, misschien nog meer als vroeger, gehecht aan zijn oude gewoontes, die uniek zijn in Europa.
Ieder wenst de stoet,die uit het verleden schijnt ontsnapt te zijn, te zien met aan het hoofd een ceremoniemeester die met een wakend oog de ceremonie leidt. Daarna volgt de gemeentelijke harmonie, het beeld van St-Elooi en de vele draagberries die de piramides van gewijd brood dragen. Aan de basis bevind zich groot rond gebak, in het centrum doorboord, in de vorm van een wiel, genaamd « rouyots ». Daarboven bevindt zich het minder brede zachte gebak, in een conische afgeknotte vorm. Bloemen en rood-witte linten in de kleuren van Bouillon, kronen de top. Tijdens de mis wenst ieder een stukje net gezegend brood te verkrijgen. Daarna keert iedereen huiswaarts om zijn gebak te ontvangen dat enkele weken tevoren besteld werd. Dit brood éénmaal gezegend, kan alleen maar voor verbetering zorgen. Toen de bakkerszoon na een nacht zwaar werk begon te vloeken, riep zijn vader hem tot de orde.
Hij zei:« Wanneer men gewijd brood maakt, vloekt men niet. ». Waarop de zoon antwoorde: « dat weet ik, maar het brood is nog niet gewijd. »
In 1970 schreef de Ardeense dichter Marcel Leroy aan de vroegere ceremoniemeester van de kerk Georges Thillens : Wanneer op een dag het noodlot zou willen dat St-Elooi alleen nog , maar deel uitmaakt van de archieven en musea, zeg dan tot uzelf dat u één van de laatste was die gevochten heeft om zijn bestaan. Waren deze woorden een voorgevoel? Ze hebben er zeker toe bijgedragen dat de bevolking alles in het werk gesteld heeft om het patrimonium te redden dat had kunnen verdwijnen tezamen met de afschaffing van de fabrieken uit de Bouillonese economie.
In 1998, in plaats van in het verval te geraken, werd de vereniging van St-Elooi lid van de Europese federatie van de broederschap van St-Elooi. Dit broederschap wordt gemeenschappelijk Eureloy genoemd, gesticht in 1990. Deze organisatie beveelt de spirituele christelijke waarden aan over 20 eeuwen Europese geschiedenis en is gebaseerd op de liefdadigheid van St-Elooi.
De steeds dynamische vereniging van St-Elooi van Bouillon, heeft zo voor de realisatie van deze manifestatie kunnen genieten van de steun van verschillende officiële en privé instanties zoals: de gemeente, het VVV, de harmonie van Bouillon en Muno, de Broederschap van het bier Godfroy, de vereniging van de kruisvaarders van Francheval in Sedan, de delegatie brandweerlieden van Bouillon en de kinderen van alle lagere scholen in Bouillon.
Het feest van St-Elooi heeft niet alleen betrekking tot het werk van de vrijwilligers, die er trouwens alles voor doen om deze traditie instant te houden,maar dit feest is ook het levende bewijs van de ganse Bouillonese bevolking die gehecht is aan deze traditie en die deelneemt aan de intekening van de gewijde broden en zonder hen zou deze manifestatie zijn doel verliezen.
De 125 ste verjaardag van St-Elooi wordt opgehemeld door de deelname van onze bisschop, die dadelijk positief op onze oproep gereageerd heeft en die de eucharistieviering zal voorzitten. We groeten de aanwezigheid van de afgevaardigden van de vereniging Eureloy, geleid door Dhr. Cürvers, president die uit Kevelaer in Duitsland komt en die ons een grote eer bewijst door de relikwieën van St-Elooi mee te brengen uit Noyon. We zijn tevens zeer blij de afgevaardigden van de vereniging uit Antwerpen, Jumet, Laneffe, Namen en Wommelgem te mogen ontvangen.
We danken U zeer voor uw actieve deelname en aanwezigheid en we heten U allen van harte welkom in Bouillon, het kruispunt van de geschiedenis, gelegen in de schoot van de Europese familie van St-Elooi.

“Vriendenkring Sint-Elooi” Ranst – Wommelgem

1977. De bestuursleden van de Christelijke Centrale der Metaalbewerkers (CCMB) welke afwisselend vergaderde in Wommelgem en Ranst, onder het voorzitterschap van George Vermeulen opperde de gedachten om de Sint-Elooivieringen een andere dimensie te geven, door de gedachte om een paardenwijding te organiseren.
De bestuursleden welke in Ranst en Wommelgem woonden ( Danny Kets, De Ridder Jef, Spelter René, Van Brabant Jos, Janssens Leo, Vervaele Jef, Van Boeckel Jos, Geluykens Leo ) vonden het idee schitterend, een locatie vinden was niet zo moeilijk, het kerkje van Millegem leende zich hiervoor uitstekend.
Kontakten met de plaatselijke ruiterijverenigingen uit Ranst en Wommelgem werden genomen. Voor de Sint-Elooimisviering konden we beroep doen op E.H.Belmans (rector van Millegem) en E.H.De Vadder (priester-arbeider) uit Wommelgem. Later konden we nog bijkomend op de medewerking rekenen van E.H.Vic Nijs (proost Boerenbond) van E.H.Jef Smets (proost ACW) en van E.H.Luc De Kelver (Diaken)
Voor de muzikale omlijsting tijdens de Misviering konden we beroep doen op “De Kon.Harmonie De Verbroedering” uit Wommelgem, “De Kon.Harmonie De Eendracht” eveneens uit Wommelgem en “De Kon.Harmonie De Nachtegaal” uit Ranst.
In november 1977 werd de eerste Sint-Elooiviering met paardenwijding georganiseerd onder het voorzitterschap van George Vermeulen en met de steun van zijn vrouw Lucia, en met succes. In de loop der jaren nam de viering verder uitbreiding met paarden, tractoren, alaam en zelfs met honden. Het weer kende wisselende omstandigheden, van zon tot regen en sneeuw. Telkens was voor de viering in de maand november een onvoorspelbare weerdag.
Voor de deelnemers aan de Sint-Elooiommeganck (paarden en tractoren) werd een herinneringsteentje gemaakt, welke ieder jaar een andere afbeelding kreeg.
Om de deelnemers en de toeschouwers niet onmiddellijk naar huis te sturen, was het bestuur van mening om ter plaatse de innerlijke mens te versterken door het verkopen van soep en Sint-Elooijenever. Later is het assortiment verder uitgebreid met broodjes, rijstvla en chocomelk. In de loop der jaren zijn vele bewonderaars van Sint-Elooi en paardenliefhebbers naar Millegem gekomen.
In 1999 na het overlijden van George Vermeulen werd het voorzitterschap overgedragen op Danny Kets uit Wommelgem, welke samen met de bestuursleden tracht om van elke viering een hartelijke ontmoeting te maken. Emmy Swerts uit Ranst heeft vele gedichten geschreven over Sint-Elooi en aanverwanten, elk jaar wordt een gedicht gepubliceerd in het Misboekje, welk speciaal voor de Sint-Elooiviering wordt gemaakt.
Ieder jaar ontmoet men bedrijfsleiders uit de metaalsector, de vakbond en vooraanstaande politica zowel nationaal als plaatselijk. Vele zullen zich ook de aanwezigheid herinneren van toenmalig Minister Tindemans welke de zoon is van een metaalbewerker. Ook konden we op de welwillende medewerking rekenen van het Gemeentebestuur van Ranst en Wommelgem, en van de vele ruiterijverenigingen, ponyclubs, landbouwers, de Millegemvrienden en symphatisanten.
Bij speciale vieringen werden jachthoornblazers uitgenodigd om op te treden, zoals in 2001 tijdens de viering van het 25-jarig bestaan. Ook werd bij deze gelegenheid een embleem van de vriendenkring ontworpen door Danny Kets, en werden borrelglaasjes met het embleem gemaakt en verkocht.

Danny Kets ( Voorzitter “Vriendenkring Sint-Elooi” Ranst - Wommelgem )


Hammer, Amboss und Bischofsstab

15 Jahre Eureloy, europäische Gemeinschaft im Geiste des Heiligen Eligius

Bei sonnigem Spätsommerwetter ereignete sich im Rahmen des historischen Stadtfestes ein ganz besonderes Treffen: Aus vielen europäischen Nachbarländern trafen sich Delegationen der „Eureloy“ in Kalkar. Diese Vertreter von Gilden und Bruderschaften aus Österreich, Italien, Frankreich, Belgien und den Niederlanden haben sich mit Gilden und Bruderschaften aus Witten, Dülken , Kevelaer, Goch und Kalkar vor 15 Jahren zusammengeschlossen und treffen sich seither regelmäßig auf gegenseitige Einladung. In diesem Jahr fand das Treffen in Kalkar bei der Stankt Eligiusgilde von 1392, der ältesten in Europa statt.

Eureloy: Der Name leitet sich ab aus „Europa“ und „ Eloy “, der französischen Schreibweise für „Eligius“. Dieser Heilige und große Europäer des 6ten Jahrhunderts war weder Eroberer noch Märtyrer. Er war ein fleißiger und geschickter Goldschmied, wurde Schatzmeister des Königs Chlotar II. und beeindruckte ihn durch seine Ehrlichkeit und Bescheidenheit. Der König ernannte ihn zu seinem Münzmeister und später zu seinem königlichen Berater. Eligius gründete Abteien und das erste Frauenkloster in Paris. Nach dem Tod des Königs wurde er Priester und 641 Bischof von Noyon , wo heute noch seine Reliquien gehütet werden. Weit über 200 Gäste trafen sich im Sinne dieses europäischen Vorbildes, das vorgelebt hat, wie man die Prinzipien der Gewaltlosigkeit und Nächstenliebe für das Wohl der Mitmenschen nutzbar machen kann. Er kaufte Sklaven frei, organisierte in seinen Klöstern Hilfe zur Selbsthilfe und schaffte den recht- und besitzlosen seiner Zeit Entfaltungs-möglichkeiten und Heimat.

Das dreitägige Programm des Eureloytreffens war geprägt von christlicher Gemeinschaft und Geselligkeit: Beim gestrigen, lateinischem Festhochamt wurden die Reliquien des heiligen Eligius verehrt. Die Mitglieder des Confrerie de Saint Eloi , Noyon , hatten sie im Reliquienschrein mit nach Kalkar gebracht. Farbenfrohe, historische Kostüme und liturgischer Choralgesang prägten den Gottesdienst.

Der Festumzug mit allen Bruderschaften und Gilden, zog anschließend durch die geschmückte Stadt bis zur Bürgerbegegnungsstädte im Schulzentrum. Ein gemeinsames Essen, durch Festreden des Europaabgeordnetem K.-H. Florenz, dem Präsidenten von Eureloy Herbert Kürvers und dem Gildemeister Herbert Schoemaker aufgelockert, stärkte die Gemeinschaft des Jahrestreffens.

Anschließend bot sich für alle Gäste des Stadtfestes ein buntes Treiben auf dem Marktplatz dar. Unter dem Motto „St. Eligius Gilde Kalkar im Wandel der Zeit“ wurden alte und neue Techniken der Metallverarbeitung vorgestellt. Gildenbruder Klaus Steck sorgte mit seinen schlagkräftigen Arbeitskollegen der Firma Metallbau Peters, Goch für beeindruckende Schmiedevorführungen. Herr Blenckers vom DVS führte mit seinen Fachlehrschweißern verschiedene schweißtechnische Fügeverfahren vor. Die Firma Spectro war mit Messungen zur Metallanalyse präsent. Der Gildemeister Herbert Schoemaker , selber Goldschmiedemeister, prägte zum Festtag eine spezielle Silbermünze in begrenzter Auflage. Dies erinnerte nochmals an den Münzmeister Eligius, der dieser Veranstaltung seinen Namen gibt. Viele Gildenbrüder vor und hinter den Kulissen, koordiniert und vorrangetrieben durch den Schriftführer Fritz von Dornick , haben dieses Fest zu einer erfolgreichen Präsentation für die Veranstalter und einem interessanten Ereignis für die Gäste gemacht.

Kalkar / Deutschland 27 + 28/08/2005

GESCHIEDENIS van de SINT-ELOOIKAPEL op de HASSELTBERG te MEISE

Het gehucht Hasselt en zijn kapel.

Onze reis door de geschiedenis begint op de Hasseltberg: een betrekkelijke hoogte van 65 meter met een natuurlijke bebossing van voornamelijk hazelaars op een zeer vruchtbare ondergrond. Door deze hazelaars kreeg de heuvel trouwens zijn naam. Op de zuidoost helling kon een nederzetting niet lang uitblijven: men genoot er van een maximum aan zon, was beschermd tegen de gure noordenwinden, in de nabijheid van bestaande bronnen en bovendien veilig voor overstromingen door de hoogte. Een ideale locatie voor wat later de gemeente Meise zou worden.
Oergodsdiensten gaven steeds de voorkeur aan hoger gelegen plaatsen om hun tempels of vergaderplaatsen te bouwen. Op de Hasseltberg ontstond dan ook een heidense bidplaats, waarschijnlijk voor de god Thor: de god voor behoud van vee en paarden
Bij de verovering van onze streken door de Romeinen, lieten deze de plaatselijke bevolking meestal hun eigen goden behouden. Rond 650 brachten de eerste, vermoedelijk Ierse, zendelingen het Christendom bij de Frankische gemeenschappen. De heidense bidplaatsen werden niet afgeschaft, maar omgebouwd tot een bidplaats die paste in het nieuwe geloof. Onder invloed van de Griekse cultuur, vooral de goden Diana, Andromeda en Perseus, brachten de kruistochten uit Constantinopel, de Maria- en Sint-Joris-cultus naar onze streken. Zo werd op de bidplaats op de Hasseltberg Onze-Lieve-Vrouw vereerd en in de kapel van het in die tijd opgerichte slot Boechout vereerde men Sint-Joris. Niettegenstaande de kapel opgedragen was aan Onze Lieve Vrouw, werd er als vervanger van de hamer slingerende god Thor, de hamerende smid Sint-Elooi aanroepen. Deze dubbele verering bleef, zoals blijkt uit diverse bronnen, in latere eeuwen behouden.
Bij de ligging van het Sint-Elooi-complex valt het op dat alle voornoemde elementen voorhanden zijn om een vroegtijdige bewoning te vermoeden, mogelijk reeds vanin de prehistorie. Hier is echter geenenkel bewijs van: geen enkel bewerkt silex fragment, geen enkel stuk aardewerk waaruit een Romeinse aanwezigheid zou kunnen afgeleid worden, noch enige oude fundering.
De eerste kerken van de VIe tot de XIIe eeuw liggen buiten de dorpen, bij de akkers, liefst op een (zanderige) hoogte. Oude kerken die thans midden in het dorp staan zijn meestal verplaatste kerken. De verlaten gewijde plaats werd niet ontwijd noch verwaarloosd. Er bleef een kapel met beneficie of men herbouwde de oude bidplaats. Toen, vanaf de IXe eeuw, de kerken naar de woonkernen verhuisden, ontstonden in de vier omliggende windstreken de parochies Sint-Martinus te Meise (zuid), Sint-Stefaan te Oppem (west), Sint-Brixius te Rode (oost) en Sint-Laureis te Wolvertem (noord).
De Sint-Elooi-kapel wordt zelden vernoemd in geschriften. De oudste vermelding dateert van 1222, wanneer Arnoldus en zijn zoon Arnoldus optreden als getuigen bij een schenking. Arnoldus sr was “presbyter” of bedienaar van Hasselt. Verder zijn er enkele vermeldingen over het “Vaantje van St-Eloy” in oorkondes uit 1222, 1224, 1246 en 1256. In 1347 had Daniël van Liedekerke per testament “een gouden clinckaert aan Onze Lieve Vrouw van Hasselt” gelaten. En in 1403 is er sprake van een rente van de Onze Lieve Vrouw ter Hasselt.
De kapel en omgeving leden enorm veel onder de beroerten van de tweede helft van de XVIe eeuw. De hervorming, de beeldenstormers en de Calvinisten worden hiervoor, zonder ernstig bewijs, aansprakelijk gesteld. Maar vooral de krijgsbenden welke rondzwierven onder meer op zoek naar compensatie voor hun achterstallige soldij, waren hiervoor verantwoordelijk.
Vanaf 1590 vinden we meer inlichtingen over de kapel van Hasselt, voornamelijk in het “Notaboek van inkomsten en uitgaven over de tijdspanne 1590-1664”. De kapel behoorde tot het gebied van de abdij van Grimbergen. Opvallend is dat in oude stukken overwegend de namen “kerk van Hasselt” en “Onze Lieve Vrouw te Hasselt” gebruikt worden. Slechts na 1600 spreekt men van Sint-Elooi en slechts vanaf de tweede helft van de XVIIe eeuw komt deze naam op de voorgrond.
In 1590 werd de kapel nog twee jaar gebruikt “om te tassen”, met andere woorden: zij werd als graanschuur gebruikt. Diverse documenten spreken over een “oud” kerkhof. Wellicht was de grond sedert eeuwen aan zijn oorspronkelijk doel onttrokken, doch zijn benaming bleef behouden als begraafplaats van een vroegere parochie. Ook had het grondgebied gedurende een periode het karakter van boomgaard. Deze werd trouwens lange tijd behouden want vanaf 1590 komt de bijna jaarlijkse vermelding voor van verkoop van “fruyt op kerckhoff”. Voor specialisten melden we nog dat op het kerkhof van Sint-Elooi perelaren stonden, meer bepaald winterperen. Dit in tegenstelling met het kerkhof van Sint-Martinus te Meise waar vooral appelbomen stonden.
Vermelden we nog even dat in de kerkrekeningen van de Sint-Martinuskerk rond 1600 jaarlijks een bedrag van twee pond payements voorzien zijn ten voordele van “Onze Lieve Vrouw van Hasselt”. Twee pond payement is een zeer oude munt. De hier bedoelde betaling zou reeds in 1403 bestaan hebben. Rond 1600 is deze betaling verschrompeld tot een waarde van een ½ stuiver 4 mijten. In Brabant werd toen één Carolusgulden verdeeld in 20 stuivers, één stuiver in 72 mijten.

Een nieuwe kapel.

Midden de XVIIe eeuw wordt beslist de, in de voorgaande eeuw vernielde kapel, te herbouwen. De huidige kapel staat niet op de plaats van de originele: aan de abdij van Dieleghem moest een cijns betaald worden van 2 blancke, 12 mijten en 2 cappuynen “van de weyde gecocht van de erven van Geeraard van Hemelryck: dit is het stuxken boomgaert, dat het kerckhoff is, aangecocht om die cappel op te bouwen als die andere vernuet wiert 1652.” Algemeen wordt echter wel aangenomen dat de oorspronkelijke bidplaats binnen een afstand van één mijl van de huidige kapel moet gelegen zijn. Volgens een beluik van Keizer Jozef II uit 1787 zou ze zich zelfs binnen een dagwant of 25 are bevinden. Archeologisch onderzoek in die richting zou nuttig kunnen zijn maar is tot nu toe niet uitgevoerd.
Bij de inzegening van de nieuwe kapel in 1652 worden meerdere patroonheiligen aanroepen en wel in deze volgorde:
Onze Lieve Vrouw, Sint-Elooi, Sint-Hubertus en Sint-Bernardus.
Merkwaardigheden in de bouw van de nieuwe (huidige) kapel:
De nieuwe kapel bevat, bouwkundig gezien, vele merkwaardigheden. We noemen er enkele op
-Als we de kapel langs de voorzijde naderen valt het op dat de voorgevel de indruk geeft ter vervanging te zijn van een vorige. Deze voorgevel bevat een herdenkingsteen met het opschrift: “FBGR 1652” FBG hetgeen waarschijnlijk staat voor “Frater Bartholomeus Gysen”, toenmalig pastoor te Meise-Sint-Martinus; “R” staat vermoedelijk voor “reaedivicavit” m.a.w. herbouwd of heropgebouwd en 1652 spreekt als jaartal voor zich.
-Nergens in de rekeningen is sprake van aankoop van zandsteen. Nochtans is het onderste deel van de buitenmuren en het grootste deel van de binnenmuren tot op 1,5 à 2 meter hoogte, opgetrokken in onregelmatige brokken zandsteen (opus incertum). Kwamen deze stenen van de originele kapel? Volgens sommige bronnen kwam de nieuwe zandsteen uit een in 1600 ontdekte Lediaanse groeve, eigendom van de abdij van Grimbergen te Neder-over-Heembeek.
-De zuidzijde is aan de binnenzijde volledig opgetrokken in baksteen. In die tijd was het de gewoonte de ingang aan de zuidzijde te maken, gezien een ingang op het westen niet aangewezen was i.v.m. de weersomstandigheden. Vermoedelijk was de oorspronkelijke toegang naast het altaar.
-Langs de noordzijde is de bakstenen binnenmuur gebouwd bovenop een onregelmatige zandsteenmuur.
-Op de stenen omlijsting van de ingangsdeur staan metselaarstekens welke na de XIVe eeuw niet meer in zwang waren. Waren deze stenen gerecupereerd uit een ouder gebouw? Het blijft een open vraag.
-Aan de noordzijde tegen de ingangsdeur (westgevel!) komt een toegemetselde Romaanse deuropening voor. Wat is hier de bedoeling van? Een dergelijke deur in de noordelijke gevel was in een middeleeuws gebouw een ‘dodenpoort': de aansluiting naar het kerkhof. Wel zou het een rituele toegang tot de doopvond kunnen zijn doch van dergelijke toegang is nergens een spoor te bekennen.
De patroonheilige van de kapel.
De H.Eligius gewoonlijk Sint Elooi, Looi of Boer Looi genoemd, werd geboren rond 590 en overlijdt op 01-12-659 of 660 (afhankelijk van de bron). Bij ons is hij de patroon der smeden en boeren met in de linkerhand een staf en in de rechterhand een gekroonde hamer. De hamer gekroond omdat Elooi koninklijke muntslager was.


Bronnen:
-Het persoonlijk dossier van Lucien Van Hemeldonck, bewaard in het archief van de heemkundige kring Berla te Meise.
-"Oude Brabantsche Geslachten: Van der Hasselt" door Jan Van der Hameyde, uit Eigen schoon en de Brabander 1937 p.213 e.v..
-Het Manuaal van Peeter Verhasselt bewerkt/vertaald door Flor De Smedt, uitgegeven door Ascania Bibliotheek Asse nr.69.
-"Meise - Sint-Elooikapel (1652-2002) en O.-L.-Vrouw Ter Hasselt in de Sint-Martinusparochie - Chronologische geschiedenis" door Achiel Bettesone.
-"Het Parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13e eeuw" door J.Verbesselt, uitgegeven door het geschied- en oudheidkundig genootschap van Vlaams-Brabant.
-Diverse persoonlijke opzoekingen door Eric Verhassel.


De Broederschap van Sint Eligius (Sint-Elooi)

Eligius, of Elooi werd geboren te CHAPTELAT in de omgeving van Limoges (Frankrijk) in het jaar 588. Zijn ouders waren van Romeinse afkomst.
Elooi leerde het vak van edelsmid. Zijn werklust en drang naar volmaaktheid maakten van hem een zeer gemotiveerde vakman. Nabij Parijs richtte hij een atelier in en leidde hij de jongeren vakkundig op. De vakman Elooi leidde een vroom en eenzaam leven. Hij kwam op voor de armsten, zieken en gevangenen.
Hij werd priester en op 52 jarige leeftijd Bisschop van Noyon (Frankrijk) met als grensgebied Doornik en onze Vlaamse contreien.
Hij stierf te Noyon in 659.
Hij heeft ons een boodschap gebracht en een erfenis nagelaten. Een boodschap van sociale rechtvaardigheid, eerlijke verdeling van goederen en speciale aandacht voor de minst bedeelden. In vele steden en gemeenten kwamen mensen samen die zijn voorbeeld wensten te volgen en zich verenigden in gilden en broederschappen.

In Antwerpen werd op 10 februari 1860 in de Sint-Pauluskerk de broederschap van Sint-Eligius opgericht.
Om de goede werking te waarborgen, wordt uit de leden een RAAD VAN DIENENDE MEESTERS samengesteld die als opdracht heeft:

- sociaal gerichte activiteiten te ontplooien op menselijk en cultureel vlak
- organiseren van Sint-Elooiplechtigheden
- het vertegenwoordigen en onderhouden van de externe contacten en relaties
- bepalen van de bijdrage
- aanstellen van Dienende Meesters in het Dagelijks Bestuur
- goedkeuren van het financieel verslag.

Uit deze Raad van Bestuur wordt het dagelijks bestuur gevormd dat:

- de dagelijkse leiding op zich neemt
- deelneemt aan de bestuursvergaderingen van Eureloy

Het aantal Dienende Meesters in de Raad is beperkt tot 40 personen.

Doelstellingen : / De leden engageren zich om :

- fondsen te verzamelen om ieder jaar op l december op een plechtige wijze de Heilige Elooi te vieren
- publicaties uit te geven om de broederschap bekend te maken
- onder allerlei vormen hulp te verlenen aan de meest noodlijdenden.

Om dit werk van barmhartigheid te behartigen worden leden gekozen met een onberispelijke gedrag en goede faam.
Ook vandaag willen mannen, vrouwen en jongeren het voorbeeld van Elooi levendig houden en in dienstbaarheid meewerken aan een meer
sociale rechtvaardige wereld van iedereen.

Samen met zovele andere broederschappen in binnen- en buitenland actief deelnemen aan het maatschappelijk en moreel welzijn van de gemeenschap
is de wezenlijke doelstelling.

Steeds de Evangelische Waarden vooropzetten en bestendig opkomen voor eerlijkheid en stielvaardigheid naar het voorbeeld van de Patroonheilige Sint-Elooi.

Eureloy

De broederschappen in België, Frankrijk, Duitsland, Italië hebben zich verenigd op 24 juni 1990 te Noyon in een CONFEDERATIE VAN EUROPESE BROEDERSCHAPPEN VAN SINT ELIGIU5 ( EURELOY )

Eureloy heeft geen enkel politiek karakter maar wil een EUROPA VAN HET HART bevorderen, aan de hand van haar doelstellingen.

ANTWERPEN


RESUMÉ DE L'HISTORIQUE DU “PAIN BENIT” A BOUILLON

A.LENIERE 12/11/1965

La tradition du pain bénit est plus que séculaire a Bouillon. Elle remonte au moyen-age, au temps oü les corporations étaient encore florissantes et avaient coutume de mêler l'idée religieuse à la célébration de leur fête.

A cette époque existait, a Bouillon, la corporation des bûcherons dits “MIQUELETS”. On prétend que ces “miquelets” étaient, pour la plupart, des soldats espagnols que le hasard des guerres, au 17eme siècle, aurait amenés dans le duché de Bouillon. Ces “miquelets” s'occupaient de l'abattage et du flottage du bois sur la Semois au moyen de claïonnées, c'est-a-dire deux grandes perches parallèles sur lesquelles ils liaient des fagots qu'un pilote, muni d'un ferret,
dirigeait et abordait où il voulait. Or, ce flottage n'était pas sans danger de sombrer, vu les récifs et les rapides de la rivière : c'est pourquoi ces bûcherons s'étaient mis sous la protection de St Nicolas qu'ils avaient choisi pour leur patron et protecteur. Chaque année, le 6 décembre, ils fêtaient et organisaient à cette occasion, une procession du “pain bénit”.

La veille avaient lieu dans la ville et les ëcarts, les “ombardes” c'est-a-dire les aubades données par les miquelets musiciens et consistant en quelques notes de polka ou de valse, pendant que les autres membres de la société recueillaient, de porte en porte, des deniers destinés a couvrir les frais de pain bénit. Le jour de la fête, ces pains étaient empilés, en forme de colonne, sur une_civière portée par des jeunes filles.vêtues de blanc. Devant la civière se trouvait une petite statue de St Nicolas, haute de 42cm, sculptée par un de ces miquelets.

Les pains, véritables gâteaux mollets, étaient apportés à l'église oü ils étaient bénits, découpés et distribués par les jeunes fïlles à l'assistance. Le reste était remis aux souscripteurs, au prorata de leur générosité. La journée se terminait ensuite par des fêtes de famille et le soir, un bal par invitation se donnait à l'Hötel de Ville.

Cet historique de la fête du pain bénit date du début du 19eme siècle. En moins d'un demi siècle, la forte race des miquelets s'est éteinte et, avec eux, leur corporation. Les bûcherons sont devenus les ferronniers, ouvriers de la quincaillerie du bâtiment, industrie qui prit naissance à Bouillon au début du siècle dernier. Une bonne partie de cette main-d'oeuvre devenue disponible s'est alors dirigée vers les usines de ferronnerie qui débutaient, utilisant l'eau comme force motrice et le charbon de bois comme source de chaleur industrielle.

Les ferronniers ont alors repris la tradition des miquelets en transposant la fête du 6 décembre au ler décembre, jour de la fête de St Eloi, patron des ouvriers travaillant les métaux et de ceux qui se servent des chevaux. C'est vers 1870 que s'est faite la substitution. Quelques fervents de la hache et de la scie continuèrent néanmoins encore, pendant quelque temps, a fêter St Nicolas par des festivités plus restreintes.

En 1878, un jeune vicaire de la paroisse fondait la Société Ouvrière Mutuelliste St Eloi qui, depuis cette date, organise annuellement, a pareil jour, le cortège du pain bénit de St Eloi.

Rien n'est changé à la tradition. Le cortège est pret à partir : l'Harmonie Communale remplace l'ancienne aubade et forme escorte jusqu'a l'église, au son de ses plus belles marches de cortège, mettant ainsi une note de gaieté dans la fête. Les trois civières portant les pyramides de gateaux mollets, hautes de 2 mètres, fleuries et enrubannées, sont le produit “de la souscription de la population tout entière a la fête, de même que les autres mannes qui suivent. A la base de chacune des pyramides se trouvent deux énormes gateaux appelés “rouyots” ; ceux-ci vont être découpés et distribués a l'offrande de la messe à toute l'assistance ; le reste des gâteaux sera
remis, par part ou par gâteau entier, aux souscripteurs. Une délicieuse brioche sera distribuée a tous les enfants des écoles gardiennes et primaires, libres et officielles, afin que, rentrant chez eux à midi, la maman fasse comprendre par ce petit symbole que c'est le travail journalier du papa qui procure le pain chaque jour.

L'office terminé, le cortège se reforme pour conduire les pains a l'endroit oü doit se faire la découpe-répartition. Des jeunes porteurs font la distribution, de porte en porte, aux souscripteurs de la ville, sans oublier les malades, car chacun d'eux reçoit sa tranche de pain bénit.

Puis chacun rentre chez soi pour continuer la fête en familie et le soir, à la salle des fêtes de la Ville, un bal populaire termine, dans la joie, cette belle tradition, cette fête professionnelle.

En général, la fête de St Eloi est considérée, par le monde ouvrier, comme une pause avant d'entamer la saison d'hiver a l'usine. L'ouvrier chrétien remercie Ie Tout-Puissant pour sa protection pendant l'année écoulée et Lui demande, par l'intercession de son patron St Eloi, de bénir son travail de dëmain.


VIII - Historique de la messe de Saint Eloi et de l'Association Royale Confraternelle
des Disciples de Saint Eloi de Jumet-Heigne .

Extrait du livre autobiographique de l'abbé Michel d'Oultremont Chapelain de Heigne : “Le passage ... 1966.1998” Avec l'aimable autorisation de l'auteur.

Extrait adapté, issu de la plaquette : « Vive Saint Eloi» de Robert Arcq.

Saint Eloi est vénéré a Heigne depuis très longtemps. En 1885, l'annoncier conservé a la chapelle de Heigne, signale le culte rendu à Saint Eloi en ce lieu et la messe traditionnelle demandée par Madame Veuve Emmanuel Wéry de la Boulonnerie Wéry, située a la rue Wattelar.

A l'époque, il n'y avait pas de « Société de Saint Eloi», la messe était demandée par les chefs d'entreprise. Ce n'est qu'en 1918, la Saint Eloi tombant un dimanche, que deux Sarrasins, Sylvain Pigeolet et son ami Arthur Kaisin, demandèrent à l'abbé Delsaux, vicaire de Heigne, de célébrer a nouveau la messe en l'honneur de leur saint patron ; la guerre 14-18 ayant rompu les traditions. Pour la Saint Eloi 1919, une société prenant en charge l'organisation de fête était créée.

Dés Ie début, les fondateurs avaient voulu mettre l'accent sur la franche amitié et l'entente qui devaient unir ceux qui en faisaient partie, et cela au dessus de toute contingence politique, philosophique ou de classe sociale. Ils résolurent de concrétiser cette fraternité en donnant au nouveau groupement le nom d'« Association confraternelle des Disciples de Saint Eloi ». Il est remarquable que cet idéal soit encore respecté aujourd'hui.

La première liste des membres a été conservée, ils étaient vingt et un, ce n'est que plus tard qu'il fut décidé d'en limiter le nombre a treize. Francois Dehon assura la présidence jusqu'a sa mort en 1959. C'est son fils Marcel Dehon qui lui succéda jusqu'en 1987, année oü Robert Arcq prit sa succession, jusqu'à sa mort en mai 1994. Raymond Payen lui a succédé en octobre 1997 pour peu de temps. L'actuel président est Gérard Richard.

Depuis longtemps ces festivités font partie du folklore jumétois, non seulement a cause de la tradition qu'elles maintiennent, mais aussi a cause de leur pittoresque. Tout au long de cette journée, les membres ont le privilège de potter le haut-de-forme . Ce couvre-chef était autrefois l'apanage des bourgeois qui le portaient a l'occasion des grandes circonstances et marquait l'importance qu'on donnait à une festivité.

Ils portent aussi un insigne : quatre mains venant des quatre horizons et tendues les unes vers les autres, symbole de l'amitié qui unit les « Disciples » au delà des différences sociales, politiques ou philosophiques.

Ils portent également le capulet (patte d'épaule aux couleurs de Jumet), cette distinction créée par Robert Arcq, pour participer à Euréloy, la fédération européenne des confréries de Saint Eloi, fondée en 1988, à l'occasion du 800 e anniversaire des confréries de Béthune et de Beuvry en France, dont les statuts furent signés a Noyon, en 1990, par les présidents de Sociétés venues des quatre coins de France, de Belgique : Wallonië et Flandre, d'Italie, d'Allemagne, du Danemark, d'Angleterre, d'Irlande...

Lors de son 60 e anniversaire, en 1979, l'Association Confratemelle des Disciples de Saint Eloi de Heigne, à reçu du Roi Baudouin, le titre de Société Royale ; elle est aujourd'hui, Société Européenne.

En 1974, pour fêter leur 55 e anniversaire d'existence, les Disciples de Saint Eloi font chanter une messe polyphonique, par quatre voix mixtes, en wallon : la « Messe di nos payis ».

C'était une « première » qui fit date dans leur histoire. Les textes des chants, de l'ordinaire de la messe et des lectures avaient été écrits par Robert Arcq, à l'époque, membre de la Société de Langue et Littérature Wallonne et vice-président de l'Association littéraire wallonne de Charleroi. Quant a la
musique, c'est Pierre Leclef, musicien, organiste de talent et compositeur, qui s'en chargea.

Le Royal Choral Saint Amand de Jupille, forte d'une cinquantaine d'exécutants, accepta de la mettre a son répertoire et de l'exécuter en priorité a Jumet. La chapelle de Heigne étant trop petite pour contenir le monde attendu, cette messe fut chantée, exceptionnellement, en l'église décanale Saint Sulpice, de Jumet Chef-Lieu.

En 1994, la « Messe di no payis » à vingt ans. En hommage à leur défunt président, Robert Arcq et pour fêter dignement les 75 années d'existence de leur Association Royale Confratemelle, les Disciples de Saint Eloi, ont décidé de prier leur Saint Patron avec cette belle messe connue dans toute la Belgique et à Paris, montrant ainsi leur attachement au souvenir de son auteur, à notre vieux langage et à nos traditions wallonnes . La messe fut chantée en la chapelle Notre-Dame de Heigne par la Royale Chorale « La Marcianelle » de Marcinelle sous la direction de Jean Dieu et l'accompagnement de son compositeur Pierre Leclef (décédé en 1998).

En 1997, l'Association modifïa ses statuts et y inscrivit la possibilité d'organiser des manifestations dont les bénéfïces éventuels seraient attribués a des oeuvres
sociales ou culturelles.

C'est donc en héritiers du passé laborieux, que chaque année, les Disciples de Saint Eloi invitent tous ceux qui honorent Saint Eloi: ouvriers des métaux, gens des campagnes, amis du Quartier de Heigne et d'ailleurs... à les rejoindre en la chapelle Notre-Dame de Heigne, le 1er décembre a 10h30, pour célébrer ensemble une messe solennelle et perpétuer ainsi cette vieille tradition de chez nous.

Remarques :

Au paragraphe 2, le terme “Sarracins” désigne habituellement les habitant de Heigne. Depuis que le nombre de non-autochtones s'est accru, ce terme tend à être supplanté par celui, peu heureux, de ‘Heignetis”.

In fine de la page 2, voyez le premier insigne de la Société, remplacé actuellement par les “quatre main tendues”.

Ce texte brosse à grands traits l'évolution de notre groupe. Le nouveau secrétaire et moi même envisageons de le compléter à l'aide de nos archives.

J. Lambillotte
Vice Président d'Honneur

Marguillier de la Confrérie St. Eloy de Noyon
Le 9 février 1999


LA CONFRÉRIE ST. ELOI DE LANEFFE.

Instaurée en 1035 par Ie Curé Remy du TERNE et le Seigneur Henry de CAMPENE comme le confirme le petit ouvrage du R. Père Antoine des LIONS de la Compagnie de Jésus et surtout les registres des membres, ininterrompu jusqu'à nos jours, elle fut approuvée en date du 20 juillet 1640, par une bulle du Pape URBAIN XIII, qui l'enrichit de grandes ndulgences.

Le 26 juillet 1 6 4 3 , la Confrérie de Laneffe obtint de s ‘ associer à la première Confrérie du même nom établie a Béthune et Beuvry (France).

Au départ, cette institution dont le nom exact est “Confrérie des Charitables de St. Eloi” avait pour vocation l'aide aux pestiférés et l'organisation de funérailles décentes pour ces malheureux. En effet, à l'époque de terribles épidémies ravageaient nos régions.

Les réglements prévoyaient l'élection annuelle d'un prévot et de quatre mayeurs qui, “ensemble dénommeront seize hommes pour porter les corps au tombeau”. Les charitables devaient en outre s'engager à différentes pratiques pieuses. En contrepartie, il semble que St. Eloi accorde aux confrères d'être préservés du fléau pestilentiel malgré leur contact avec les malades et les cadavres, comme en témoignent le 13 octobre 1643, les vingt et un charitables de Béthune : “Nous attestons de n'avoir jamais entendu ni vu qu'aucun d ‘ eux ait gagné ni communiqué la peste à personne mais conversé indifféremment avec un chacun sans qu'on ait fui ou appréhendé leur compagnie”.

Dés le début , la Confrérie de Laneffe connut un franc succes. Le premier registre de 1635 mentionne le nom des nombreux membres venant d'environ 130 paroisses. La première liste s'arrête en 1 7 1 5 . Une deuxième liste des membres étrangers recommence en 1716, mais est nettement moins fournie. Elle se termine en 1820.

Le premier renouvellement des prévóts, mayeurs et charitables est renseigné en 1660. Le premier mambour était Jean AUCQY, nommé pour deux ans. Les premières années, il est aussi fait mention d'un clerc (orthographe divers : clerque, clerge, clair, claire, clerc, clerq, cleque, clergé, clege). Il semble qu'il s'agisse d'un préposé aux écritures et pas d'un écclésiastique. Il ne s'agit jamais du curé de l'époque et le nom change fréquemment.

Il est difficile de préciser la date exacte oü les confrères mirent sur pied ou participèrent aux marches ou processions. Cependant au registre p. 493 et 494, figurent des renseignements qui semblent en rapport avec l'existence de celles-ci. Il est question le 30 juin 1726 de la Compagnie a cheval de Fosse, le 29 juin 1727 de celle de Florennes, le 29 juin 1728 de celle de Thuin, le 30 juin 1730 de celle de Pry, le 25 juin 1742 de celle de Walcourt, le 25 juin 1775 de celle de Nalines. Toutes ces compagnies firent don d' un guidon à St. Eloi. Il s'agissait d'un étendard de couleur différente (blanc, bleu ou rouge) bénit par le curé.

Le 21 juillet 1935, Laneffe à fêté solennellement le tricentenaire de la Confrérie en présence de nombreuses personnalités dont l ‘évêque de Namur,
Monseigneur HEYLEN.

Actuellement, la Confrérie comporte 21 membres, dont le mambour, charge qui au fil du temps est devenue inamovible et quasiment hériditaire (trois generations de TRIGAUX et actuellement le petit neveu du dernier Trigaux), un prévot désigné annuel lement et 19 confrères. Depuis 1660, les archives ont toujours été détenues par Ie mambour, de même que le drapeau de la Confrérie, les guidons, la sébille servant aux collectes dominicales et le marteau d'argent pour marquer les chevaux, à l'occasion de la fête du mois de juin.

Tous les membres ont à coeur la défense du culte de St . Eloi et la participation aux fêtes de juin et du 1er décembre comme aussi l'entretien des chapelles ou potales érigées par la Confrérie. La fête de juin qui se célèbre le dimanche proche du 25 est la plus importante. Pour la préparer, à l ‘intervent ion de la Confrérie, il est célébré une neuvaine de messes, le mercredi soir, à partir de fin avril, à la chapelle St . Eloi. La présence des confrères et de nombreux dévots témoignc de la ferveur du culte rendu au saint.

Enfin, la Confrérie s ‘ honore d'entretenir des relations privilégiées avec les Confréries.soeurs de Béthune, Noyon , Namur, Meise et Dampremy. Anvers et Dulken (Allemagne) viennent de s'y joindre au sein d'Eureloy, dont Laneffe est membre fondateur (1988).


SOCIÉTÉ ROYALE SAINT ELOI NAMUR

Organisation de notre Fête Patronale le 28 novembre 1998
Organisation d'Eureloy 2000 à Namur les 20 et 21 Mai 2000

HISTORIQUE :

Fondée en 1787, la Société Royale Saint Eloi est sans doute la plus ancienne Société Corporative de Namur.

Elle regroupe les métiers places sous l'Egide de Saint Eloi principalement ceux qui s'occupent du travail des métaux. Pendant des siècles on a vénéré Saint Eloi dans le pays de Namur qui connaissait une industrie très ancienne notamment dans les vallées des affluents de la Meuse (emploi de la force hydraulique). Les Ferons de Marche-les-Dames ont été célèbres.

Plus de 25 corporations avaient adopté Saint Eloi comme patron .

Les Fèvres (charte du 19-7-1373) possédaient des statuts officials et comprenaient les maréchaux, serruriers, armuriers, taillandiers, couteliers, horlogers, cloutiers, selliers, bourreliers... Les orfèvres et les plombiers étaient pourvus de statuts respectivement dès 1440 et 1710, les charrons en 1364 déjà.

La Société que nous connaissons aujourd'hui date de 1787 et à pour mission de perpétuer la tradition, au bas des proces-verbaux on retrouve des noms bien connus a Namur (Fallon, Thonar, Van Schoor, Deldine, Wodon, Bister, Noël, Triffaut, Milet, Dupuis).

Pendant un siècle, c'est la familie Fallon qui représentait les orfèvres qui présida à la destinée de la Confrérie. En 1927, le président de l'époque Paul Fallon lui donna de nouveaux statuts, les buts principaux étant d'assurer des liens de confraternité entre les membres, la protection et le développement professionnel, c'est également en 1927 que la Société obtient Ie titre de“Royale”.

C'est Theo Gilot, qui succéda en 1935 à Paul Fallon, qui célébra le 150 eme anniversaire en 1937. Son fils Paul Gilot est le président que la plupart des membres ont connu, il fut pendant 40 années un président rassembleur de toutes les professions. Son successeur, Léon Wilmet, organisa de main de maïtre les festivités grandioses qui ont marqué le 200 eme anniversaire. En 1988, répondant a l'appel de Noyon, berceau de Saint Eloi, notre confrérie a participé activement à la création “d'Eureloy” une fédération Européenne des Confréries de Saint Eloi. Le but principal étant l'action caritative et de bienfaisance en maintenant et sauvegardant la tradition que nos prédécesseurs nous ont transmise.

L'année dernière, pour Ie 210 eme anniversaire, notre Société à remplacé le drapeau qui datait de 1927. Les parrains et marraines du nouveau drapeau sont Monsieur André Morphée, membre actif de notre Société et Madame Gilot épouse de Paul Gilot,ancien Président, décédé trop tôt en 1986.

Comme chaque année c'est dans Ie but de poursuivre la tradition que notre société organise sa procession dans les rues de Namur.


EURELOY 2000 :

Lors de notre 200 eme anniversaire nous avons été amené a chercher les origines de Saint Eloi, cela nous a d'abord conduit a Noyon oü Saint Eloi est inhumé.

Nous avons découvert qu'il y avait en France des dizaines de Confréries de Saint Eloi, les plus importantes étant Noyon, Béthune-Beuvry, Limoges et celles de Normandie, toutes a caractère caritatif.

Il y en a aussi en Belgique à Laneffe, Jumet, Dampremy, Bouillon, Meise, Anvers et bien sur Namur, et encore beaucoup d'autres que nous n' avons pas encore répertorié.

Le 24 septembre 1988, une quinzaine de Confréries de France, d'Allemagne et de Belgique (dont la notre) ont signé une charte par laquelle elles créaient une Fédération Européenne des Confréries de Saint Eloi “ EURELOY “.

Chaque année un grand rassemblement Européen est organisé dans un pays, tous les 4 ans il a lieu a Noyon comme en 1990, 1994, 1998. Les années intermédiaires sont prises en charge par d'autres Confréries, il a déjà eu lieu à Béthune, à Fossano en Italie, à Kevelaer en Allemagne et en Belgique à Meise et à Anvers.

Partant de l'idee que Namur est la plus jeune Capitale d'Europe et que Namur n'ayant pas l'Euro 2000, nous avons décidé de soumettre notre candidature pour organiser Eureloy . Nous avons proposé le week-end du 20-21 mai 2000.

Lors du rassemblement d'Eureloy à Noyon au mois de juin dernier, Monsieur Meulendijks, Président d'Eureloy, nous a annonce que la candidature de Namur avait été retenue à la majorité, pour l'organisation de ce grand rassemblement européen.

Voici un aperçu succint du programme que nous sommes en train d'organiser.

Le samedi 20, après l'accueil des Confréries étrangères nous comptons organiser une conférence à caractère socio-culturel et un spectacle folklorique Namurois, ou une visite de notre ville.

Le dimanche 21, après une procession dans les rues de Namur, une grande messe solennelle serait célébrée a la Cathédrale Saint Aubain. Après cette célébration eucharistique, un petit spectacle folklorique se déroulerait place Saint Aubain. Ensuite un repas convivial serait servi à nos confrères européens. Pour ce repas, nous attendons plusieurs centaines d'invités.

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l'organisation de cette manifestation européenne.


LES MARGUILLIERS DE SAINT-ELOI DE NOYON

En 1777, J.F. REVIN imprimeur à Noyon, indique, en preambule aux régies et statuts de la «confrérie ordonnée et anciennement établie de Monseigneur saint Eloi », que les incendies et les guerres ayant sévi souvent dans la région ont fait disparaître beaucoup de documents. Il ne faut donc pas s'étonner, ajoute-t-il, «si cette ancienne Confrérie ne peut pas justifïer pleinement sa première érection ».

Ce qui paraït probable, c'est que, à l'instigation de saint Eloi lui-même, des Confréries de laïcs se sont créées pour lutter contre l'ignorance, les méfaits de la peste, de la faim, du froid et de l'injustice. Ce fut ensuite un encadrement tout prêt pour accueillir les nombreux pèlerinages qui se succèdent auprès des reliques des saints de Noyon : saint Médard, sainte Godeberthe, saint Mumolin et saint Eloi. Mais il faut attendre l'an 1157 (qui vit l'une des translations des reliques de saint Eloi, l'année même de l'inauguration du choeur de notre cathédrale gothique) pour que Jean, abbé du monastère saint Eloi, donne une charte à cette Confrérie. Puis Charles d'Hangest, en 1518, réaffirme l'esprit et la fin principale de cette institution. Encore, par une approbation du 15 octobre 1668, Messire de Clermont-Tonnerre, évêque de Noyon, remet un peu de vigueur à la Confrérie sommeillante.

Cette Confrérie était administrée par des Officiers de la Confrérie : un directeur et deux assistants, ecclésiastiques, un mayeur et un secrétaire, laïcs, un receveur, indifféremment prêtre ou laïc. Outre ces officiers, étaient choisis douze des plus anciens confrères pour former le corps d'assemblee, nécessaire à la bonne direction des affaires tant spirituelles que temporelles de la Confrérie.

Les membres de la Confrérie prirent au cours des ans le nom de «marguilliers » ; ils étaient chargés de tenir le registre -MATRICULA- oü étaient inscrits
les pauvres secourus par la paroisse.

La tradition des marguilliers prend racine directement en saint Eloi et s'instruit du passé, ce passé qui, comme l'écrit le P. Teilhard de Chardin , révèle la construction de l'avenir. Un avenir que les statuts de la Confrérie ancienne, en leur dernier paragraphe, confient a la bonne Ville de NOYON.

« La plus utile remarque que nous avons à faire, c'est que cette Confrérie a été établie par saint Eloi lui-même en sa Ville de NOYON, pour y faire vivre après sa mort cet esprit de charité qu'il a eu, qu'il a communiqué, qu'il a laissé à son peuple comme sa plus riche succession. Et c'est ce qui la doit rendre si honorable et si estimable à tous les habitants de cette ville, qu'ils ne doivent rien avoir si à coeur que la conservation et le rétablissement de cette Confrérie, qui doit être à jamais l'école de la charité de saint Eloi. »

Les anciens Noyonnais se souviennent du retour des reliques de saint Eloi, en juin 1952. A l'époque, la confrérie comptait sans doute moins de 10 membres, agriculteurs, orfèvres et artisans travaillant les métaux. Elle a toutefois constamment maintenu Ie faste de la fête de la saint Eloi d'été, avec messe solennelle
et bal familial a la salie des fêtes.

En 1965, il semble que les seuls marguilliers déjà en fonction sont au nombre de trois seulement: M. COURCY, M. DUBOIS ancien maire et qui était président de la Confrérie, et M. MILLIANCOURT.

Ce petit nombre «maintenait » fièrement la tradition, avec le concours dévoué d'amis de la Confrérie, parmi lesquels il faut citer Ie docteur André DELBECQUE et Madame, et plus récemment Monsieur Marcel COLOTTE, président du syndicat d'initiatives, principaux artisans du renouveau de la Confrérie depuis 1967.

C'est ainsi qu'en 1967, la fête de saint Eloi d'été vit la participation de deux évêques, Mgr DESMAZIERES de BEAUVAIS et Mgr HIMMER de TOURNAI, de notre député Monsieur NESSLER et après les cérémonies religieuses, des artistes de l'O.R.T.F. (comme on disait alors) avec André CHANU donnaient une séance theatrale mémorable.

En 1971, eut lieu, au musée du Noyonnais, une belle exposition sur saint Eloi, préparée par Messieurs André et Eloi DELBECQUE, aidés par la municipalité.

On trouve trace d'autres initiatives de la Confrérie, relatées par le Bulletin paroissial Notre Dame de Noyon, dont la collection complète se trouve à la bibliothèque de la Société Historique. Il y a même parfois dans ces bulletins des articles de... . saint Eloi lui-même.

Depuis 1971, la Confrérie n'a cessé de se développer ; tout d'abord sous la houlette du président Joseph DUCHEMIN et de son dévoué secrétaire Francis GOSSET.

Le 24 juin 1990 c'est la création d'EURELOY a laquelle la Confrérie de Noyon participe activement.

En avril 1989 André GACQUERE prend la suite et perpétue les traditions de nos deux fêtes : saint Eloi d'hiver et saint Eloi d'été (Anniversaire de la translation et du retour des reliques). En février 1999 André GACQUERE cède sa place a Bruno CARQUILLAT.

Aujourd'hui notre Confrérie est forte de 110 membres et assure par délégation de l'archiprêtre de Noyon l'accompagnement des défunts au cimétière
et s'est donnée deux axes de travail:

• Assurer le rayonnement de saint Eloi

• Développer l'esprit de probité loyauté et charité dont saint Eloi s'est fait le modèle.

 

Les 15 et 16juin 2002 Noyon sera la capitale d'accueil des Confréries Internationales EURELOY et fêtera le 50 eme anniversaire du retour des reliques
de saint ELOI à NOYON. Ce sera l'occasion d'un pèlerinage international aux reliques de saint ELOI, le premier du 3 eme millénaire.

Sources :
Dossier du Noyonnais 7/76
Pèlerinage International aux reliques de saint Eloi 26 et 27 juin 1982


ORDRE DE LA CHAINE ET DE LA CLEF D'OR

CONFRÉRIE DE SAINT-ÉLOI

Associaüon fondée en 1965 et régie par Ia lol de 1901

BREF HISTORIQUE

Créée a l'époque oü fleurissaient les Corporations, perpétuée de siècle en siècle, puis restée en sommeil depuis Ie XlXème siècle, la CONFRÉRIE DE SAINT-ELOI a été remise en activité en 1965 par Ie Premier Grand Mestre Georges FRANCOU, de Toulouse.

Elle rassemble, aujourd'hui, une grande famille socioprofessionnelle de 200 Membres environ groupant tous ceux dont le métier est en rapport avec le Métal : orfèvres, joailliers, forgerons, serruriers, chaudronniers, fabricants d'articles métalliques, représentants et agents d'usines, commerçants en métallurgie et quincaillerie, etc...

La Confrérie est composée de personnes ayant, comme notre Saint Patron, l'amour du travail bien fait, honnêtes, justes et loyales dans les affaires.

Les Membres de la Confrérie se réunissent au moins une fois par an à l'intérieur de chaque Province, et ils tiennent chaque année leur ASSEMBLEE GENERALE lors des ASSISES NATIONALES organisées dans une Province différente chaque fois.

L'ORDRE DE LA CHAINE ET DE LA CLEF D'OR est régi par les statuts ci-joints et les grades en sont:

• Mestre
• Chevalier
• Commandeur

A la tête d'une Province se trouve un GRAND MESTRE.

Sur le plan national, la Confrérie est dirigée par le PREMIER GRAND MESTRE, entouré des CONSEILLERS NATIONAUX, réunis au sein du
CONSEIL NATIONAL.

Lors de toutes les réunions officielles, les Membres de la Confrérie revêtent leur costume d'apparat, rappelant ceux du IXème siècle : Cape de satin écarlate pour les Dames, robe d'ottoman violet, recouverte d'une dalmatique verte avec colletin de satin noir, pour les Messieurs. Et, pour tous les membres, au cou, un ruban tricolore - Jaune pour l'or, Rouge pour le feu, Vert pour le fer - supportant la Croix d'email rouge et blanc. Enfin, sur la tête, une toque rouge pour les Dames, et prune avec liseré or pour les Hommes.

La devise de la Confrérie est « SEMPER OPERANS », c'est-a-dire « TOUJOURS ENTREPRENDRE »


CONFRERIE ST. ELOOI - TIELRODE

PAARDENOMMEGANG

Over de juiste stichtingsdatum van de Confrerie van Sint- Elooi van Tielrode bestaat geen zekerheid. In de geschriften van J. Van Vlierberghe vindt men het jaar 1724 terug, echter zonder bronvermelding. Het Liber Memorialis van Tielrode en het Bisschoppelijk archief vermelden beiden het jaar 1729, wat al meer zekerheid biedt.
Een zilveren ex-voto, nog steeds in het bezit van de Confrerie draagt als inschrift : Geiondt door de ionckheydt van Thielrode ter eeren van den H. Ste Ley anno 1729 . Dat de zegening reeds eeuwen bestaat en dat daarbij vaantjes werden uitgedeeld, blijkt uit oude rekeningen van het kerkarchief van Tielrode
(1755, 1756, 1767, 1774, , 1831). Uiteindelijk werd 1732 als stichtingsjaar aangenomen.

Zoals alle verenigingen, kenden ook de Confrerie en de paardenstoet hoogten en laagten. De paardenommegang zou zelfs een tijdlang zijn afgeschaft, vermits pastoor Van Puymbrouck in 1881 schreef : Op Woensdag den 29 juni 1881 is hier wederom de begankenis tot de H. Reliquïen van St Eloy met de peerden ingebracht die onderbroken was sedert 34 jaren ...

In 1982 vierde de Confrerie op grootse wijze haar 250-jarig bestaan, met de uitgave van een Jubileumboek, een tentoonstelling en een praalstoet.
Meer dan 300 paarden namen toen aan de ommegang deel.

De paardenzegening volgde de evolutie in de landbouw : van boerenpaarden naar de lichtere lopers, tot de deelname van georganiseerde rijverenigingen.
Gewoonlijk nemen ca 150 paarden deel aan de stoet en de zegening.

De viering vindt telkens plaats op de eerste zondag van de maand juli. Wij zouden verheugd zijn U bij ons te mogen begroeten. Het programma ziet er uit als volgt :

• 9h00 : Vertrek van de stoet met fanfare en paarden aan de kapel van St. Elooi
• ca 10h00 : Aankomst van de stoet aan het Heiligdom en zegening van de paarden en ruiters
• ca 10h30 : Eucharistieviering in open lucht
• Na de viering Ruitertornooi LRV

Marcel Dubourg / Hoofdman van de Confrerie
Molenstraat 125 - 9140 TIELRODE - Tel 03/771.43.05 - Email md@dubourg.be

Daniël Van Damme / Secretaris van de Confrerie
Oude Heirbaan 11 - 9140 TIELRODE - Tel 03/776.64.33 - Fax 03/766.66.22 - Email daniel.vandamme@itng.be


CONFRERIE SINT-ELOOI TIELRODE

CORTEGE DES CHEVAUX

La date exacte de la fondation de la Confrérie de St. Eloy à Tielrode est incertain. Dans les écrits de J. Van Vlierberghe on retrouve l'année 1724, mais sans indication d'origine. Le Liber Memorialis de Tielrode et les archives épiscopales indiquent l'année 1729, ce qui donne déjà plus de certitude. Un ex-voto en argent, encore dans la possession de la Confrérie porte comme inscription : “Donné par la jeunesse de Tielrode à l'honneur de St. Eloy 1729”. En tout cas, il est certain que la dévotion pour St. Eloy et la bénédiction des chevaux que l'on y attache, existe déjà depuis des siècles et que lors de cet évènement on distribuait des drapeaux de pèlerinage en papier. Cela fut confirmée par des comptes retrouvées dans les archives de l'église de Tielrode (1755, 1756, 1767, 1774, ... , 1831).

Comme toutes les associations, aussi la Confrérie et le cortège des chevaux ont connus des hauts et des bas. Il est fort probable que le cortège des chevaux fut nterrompu pendant un certain temps. En effet, le curé Van Puymbrouck écrit en 1881 : “Ce Mercredi, le 29 juin 1881 on a de nouveau introduit le pèlerinage avec les chevaux aux réliques de St. Eloy après une interruption de 34 années ...”

En 1982 la Confrérie a célébrée la fête de son 250ième anniversaire en grandeur avec l'édition d'un livre jubilaire, décrivant la vie de la Confrérie depuis sa création,
une exposition et une parade dans laquelle ont participée plus de 300 chevaux.

La parade des chevaux à suivie l'évolution dans l'agriculture et on a passé des chevaux de labeur, aux cheveaux légers, jusqu'à la participation des associations de cavaliers. Normalement environ 150 chevaux participent à la parade et à la bénédiction.

La fête de Saint-Eloi a toujours lieu le premier dimanche du mois de juillet. Nous serions heureux de pouvoir vous acceuillir chez-nous.
Le programme est le suivant :

- 9 h 00 : Départ du cortège avec la fanfare et les chevaux à la chapelle de St. Eloy
- ca 10 h 00 : Arrivée du cortège au sanctuaire et bénédiction des chevaux
- ca 10 h 30 : Sainte Messe en plain air
- Après la Célébration :: Tournoi de chevaux organisé par LRV (Molenstraat)

Marcel Dubourg / Président de la Confrerie
Molenstraat 125 - 9140 TIELRODE - Tel 03/771.43.05 - Email md@dubourg.be

Daniël Van Damme / Secrétaire de la Confrerie
Oude Heirbaan 11 - 9140 TIELRODE - Tel 03/776.64.33 - Fax 03/766.66.22 - Email daniel.vandamme@itng.be


ELENDEN-BRUDERSCHAFT VOM HL. ELIGIUS 1988

der Katholischen Pfarrei St. Vinzenz von Paul, Witten

Gründer: Pfarrer Heribert Hunold
Primus inter pares: Hans Joachim Isken
Prases: Pfarrer P. Kasimir Zaranski CR

Gründung: Erste Plane Juli 1988

Ziel:

- Verstorbenen ohne Angenörige (auch ++ NichtseBhafter) ein würdiges Begrabnis zu bereiten.
- Für jeden Verstorbenen unserer Pfarrgemeinde St. Vinzenz von Paul am Vorabend seines Begrabnisses das Totengebet in der Pfarrkirche zu halten.”
(Ca. 40 mal im Jahr.)
- Dieses wird von den einzelnen Mitgliedern im Wechsel gehalten.

Vollzug der Gründung:

- 18. Nov. 1988 in einem feierlichen Requiem mit Prozession (nach alter Tradition von Paderborner Brüderschaft übernommen) und anschlieszlich Brudermahl.
- Bei Gründung 11 Mitglieder, darunter unser damaliger Pfarrer.
- Wir verstehen uns historisch in der Nachfolge der Charitablen (Barmherzigen) die vor ca. 800 Jahren ihren Dienst in Frankreich begannen.
- Die “Confraternitas Exulum” zu deutsch: “Elenden-Brüderschaft” hat keinen Vorsitzenden, sondern einen Sprecher, das ist der
“primus inter pares” zu deutsch: “Erster unter Gleichen”.

Patronat des Hl. Eligius:

- seit 1990 (Wallfahrt Noyon)
- Seitdem auch Mitglied in “EURELOY”.

Mitgliederzahl heute:

- 16, darunter unser Herr Pfarrer (Prases) und unser Herr Vikar.

Finanzen:

- auf evtl. Spenden angewiesen.
- für eventuelle Spenden zur Unterstützung unserer Arbeit: Stadtsparkasse Witten, Sparbuch-Nr. 307066373 (BLZ 45250035)

Zusammenkünfte:

- in der Regel 2x im Jahr:
- Jahresgedachtnisfeier nach alter Tradition festgelegt (immer am Freitag vor Busz- und Bettag)
- und St. Eligius-Feier (immer am Samstag vor dem 1. Advent) mit Kaffee-Feier und hl. Messe zu Ehren des hl. Eligius.
- Teilnahme an Prozessionen (mit Fahne), sonstigen kirchlichen Feiern ist selbstverstandlichkeit.
- Teilnahme an EURELOY-Treffen.


Die „Elenden-Bruderschaft vom Hl. Eligius 1988” stellt sich vor:

Gegründet wurde die Bruderschaft in unserer Gemeinde im November 1988 durch den damaligen Pfarrer Heribert Hunold. Ihr gehören neben dem
„Primus inter pares” (Erster unter Gleichen) noch 15 weitere Brüder an.

Diese verstehen sich in der Nachfolge der CHARITABLEN (Barmherzigen), die zu Zeiten der groszen Epidemien (Pest etc.) sich um die Verstorbenen kümmerten,
die niemand aus Angst vor Ansteckung beerdigen wollte und dem Begrabnis fernblieben. So entstanden die Elenden-Bruderschaften vor 800 Jahren in Frankreich,
die neben dem Priester als einzige dem Sarg folgten.
Auch in der heutigen Zeit kommt es vor, dasz dem Sarg eines Verstorbenen niemand mehr folgt. Die mehr und mehr zunehmende Vereinsamung einzelner Menschen in unserer Gesellschaft führt dazu; aber auch die Verdrangung von Sterben und Leid. Der Tod gehort aber unabänderlich zum Leben dazu! „Bei uns soll niemand mehr einsam beerdigt werden” lautet der Wille der Bruderschaft.

Ebenfalls wird in unserer Pfarrgemeinde für alle Toten gebetet. Am Vorabend der Beerdigung um 19.00 Uhr findet das Totengebet statt. Gestaitet wird dieses von einzelnen Mitgliedern der Bruderschaft, die im Gebet auch aller Toten des Tages seit der Kirchengründung vor 35 Jahren namentlich gedenken.

Wenn ein Totengebet am Abend stattfindet, wird dieses der Gemeinde durch das Sterbelauten am Mittag nach dem Angelusgelaut (12.05 Uhr) angekündigt.
Alle Gemeindemitglieder sind immer zum „Mitbeten” mit den Angehörigen herzlich eingeladen.

Zwei Termine im Jahr stehen für die Bruderschaft fest im Kalender. Zur Jahresgedächtnisfeier trifft sie sich immer am Freitag vor Busz- und Bettag. Die Feier beginnt mit der hl. Eucharistie und endet mit der feierlichen Prozession und dem Totengedenken der im letzten Jahr Verstorbenen. Nach dem Gottesdienst halten sie nach alter Tradition ein gemeinsames Brudermahl im Pfarrheim.

Am Samstag vor dem 1. Advent begehen wir das Patronatsfest des hl. Eligius. Alle 4 Jahre, so auch in diesem Jahr 1998, findet die grosze Wallfahrt der EURELOY zum Grab des hl. Eligius in der Kathedrale zu Noyon/Frankreich statt. Am 20./21. Juni ist es wieder soweit. Unsere Brüder mogen sich diesen Termin freihalten.

Weitere „Mitbrüder” sind uns zur Mitarbeit herzlich willkommen. Informationen bei: Hans Joachim Isken, Primus, Tel. 14521

La Confrérie des Charitables de Saint-Eloi de Béthune

La Confrérie des Charitables de Saint Eloi de BETHUNE a fêté en septembre 2006 le 818 anniversaire de sa fondation.
Durant tous ces siècles la Confrérie a rempli sa mission qui consiste à accompagner gratuitement les défunts à leur dernière demeure, à soutenir les familles en deuil et à aider les personnes en difficulté, ce qu'elle fait encore actuellement.
C'est en l'an 1188, alors que sévissait une grave épidémie, que deux maréchaux-ferrants, Gauthier de BETHUNE et Germon de BEUVRY, voient en songe Eloi, leur saint patron, qui les prie de se rencontrer pour créer une Confrérie à l'effet d'enterrer toutes les victimes de cette maladie et de faire fondre un cierge.
Les deux maréchaux-ferrants vont l'un vers 1' autre et se rencontrent au lieudit QUINTY à la limite des deux cités où se trouve une source. Ils décident de rendre visite au moine ROGON du prieuré St PRY qui va officialiser la création des deux Confréries, qui vont se partager chacune la moitié du cierge fondu à cette occasion.
Depuis 1188 La Confrérie va exercer un rôle important sur le plan social, possédant une chapelle et même un hôpital. Elle est souvent considérée comme miraculeuse, comme une protection contre la peste.
Elle ne va être contrainte d'interrompre officiellement son office que durant la révolution en 1793 et jusqu'à son rétablissement en 1802.
Il s'agissait d'une institution religieuse jusqu'en 1853 car à cette date Mgr PARISIS, alors évêque d'ARRAS, a voulu exiger que le curé de la paroisse soit de droit directeur de la Confrérie.
Cette exigence n'a pas plu aux dirigeants qui en firent part à l'évêque et depuis cette époque la Confrérie s'est considérée comme une association laïque qui garde cependant avec l'église des liens très forts et très respectueux.
La Confrérie est représentée par son Vénérable Doyen qui est le plus ancien des prévôts. Elle est dirigée par le Prévôt en activité désigné pour 2 ans par le Grand Conseil où siègent des représentants des confrères, des mayeurs, et tous les prévôts anciens sous la présidence du Vénérable Doyen, gardien de la tradition. Chaque année est désigné, parmi les confrères, le « chéri » qui a pour mission d'être à la disposition de la famille et de veiller au bon déroulement de la cérémonie sous la responsabilité du prévôt.
Les Charitables accompagnent à leur dernière demeure tous les béthunois sans aucune discrimination.
Que les funérailles soient civiles ou religieuses, les Charitables sont présents.
A l'annonce d'un décès, le massier, qui est le seul salarié de la Confrérie, rencontre la famille pour la renseigner sur le déroulement de la cérémonie des funérailles et va porter aux confrères désignés par le Prévôt en activité une convocation à y participer .
Les Charitables prennent possession du corps du défunt soit au domicile, soit à l'église soit au salon funéraire. Ils vont alors à pied se rendre au cimetière en transportant le cercueil sur une petite charrette et procèdent à l'inhumation.
S'il s'agit d'un enterrement religieux, ils participent avec un rituel particulier à la cérémonie guidant la famille et les participants, le tout, en harmonie avec le clergé, les équipes de funérailles ou le pasteur.
Il y a quelques années, la Confrérie a décidé d'être aussi présente auprès des familles au crématorium pour les aider dans ces moments particulièrement difficiles.
La Confrérie est composée de Béthunois de tous les quartiers, de tous les milieux, sans considération des opinions politiques et religieuses, ces deux sujets étant bannis des conversations.
Cette situation permet aux familles de tous les Béthunois confrontés à la mort d'un proche, de se sentir entourés par un ami de leur quartier, de leur milieu, de leurs opinions, en un mot par leurs Charitables.
La Confrérie est composée d'hommes cooptés avec l'accord de tous les confrères. Coiffés du bicorne et portant l'habit à la française avec gants blancs, ils sont de tous âges. Les retraités sont la majorité, car il faut pouvoir se libérer pour le service. Pour permettre l'intégration de jeunes, il a été décidé qu'il était possible de s'engager pour un jour de la semaine seulement. C'est ainsi que ceux qui ont une activité professionnelle sont souvent de service le samedi.
BETHUNE possède 4 églises et 3 cimetières, et les déplacement se font à pied (ce qui très apaisant pour les familles) Le nombre des Confrères sur BETHUNE est ainsi d'environ 50. Il faut en effet assurer plus de 300 services par an et chaque service nécessite près de 13 charitables.
Il existe autour de BETHUNE, en plus de la Confrérie de BEUVRY, 43 confréries de charitables qui ont été crées postérieurement et qui sont toujours en activité.
La devise de la Confrérie est « EXACTITUDE UNION ET CHARITE » II faut être à l'heure au service ne pas commettre de faute sous peine d'une amende symbolique distribuée lorsqu'à la fin de la cérémonie, les charitables se réunissent en rond pour en faire la critique. Cette amende que l'on nomme « le bouquet » financera un repas amical organisé par le chéri, Enfin, II ne faut pas tenir des propos ou avoir une attitude qui créent la division et il convient de pratiquer la vertu de charité.
Traditionnellement les charitables en grande tenue vont frapper à la porte de tous les Béthunois pour quêter une fois par an pour leurs œuvres sociales (aide aux démunis, secours d'urgence): c'est la « quête des petits plombs ». En effet autrefois, les Béthunois recevaient une petite pièce de plomb (méreau), remplacée maintenant par un petit ticket qui leur permet le jour de la Saint Éloi d'été en juin d'obtenir un petit pain qu'ils viennent chercher à la Chambre des Charitables. Ils peuvent à la même occasion admirer les tableaux qui l'ornent.
Cette coutume de la distribution du pain se retrouve dans beaucoup de confréries de Saint ELOI que l'on rencontre en France, en Belgique, en Allemagne ou en Italie . Elles ont d'autres buts que ceux de la Confrérie des charitables de Saint Éloi de BETHUNE. La plupart sont regroupées en une association européenne « EURELOY »
A la fin du mois de septembre se déroule « la procession à naviaux » qui, commémore la création des confréries de BETHUNE et de BEUVRY.
Voilà en quelques lignes présentée cette Confrérie qui remplit sa mission depuis tant d'années.
Pourquoi cette longévité... ..Peut être parce que la mort est toujours là et que les proches ont toujours besoin d'être aidés dans ces moments difficiles de la vie.

En tous cas les Béthunois aiment leur Confrérie. Ils ont toujours lutté pour sa survie et ont jusqu'à présent trouvé parmi eux des charitables pour perpétuer cette traditionnelle institution.

Het Broederschap van de liefdadigheid van Bethune.

Het Broederschap van de liefdadigheid van St-Elooi te Bethune , heeft in december 2006 de 818-verjaardag van zijn stichting gevierd.
In al die eeuwen heeft dit Broederschap zijn missie vervuld, die er in bestaat de overledenen gratis naar hun laatste rustplaats te begeleiden , de familie’s in rouw te steunen en de mensen in moeilijkheden te helpen.
Dit gebeurd nog steeds.
Toen er in 1188 een ernstige epidemie woeden ,kregen twee hoefsmeden een visioen van Hun patroon Heilige St- Elooi ,die Hen vroeg om mensen samen te brengen en een Broederschap op te richten met als doel de slachtoffers van de epidemie te begraven  en een kaars  te branden.
Beide hoefsmeden komen samen te QUINTY, op degrens van twee steden , waar er een bron is zij beslissen de monnik ROGON van de Priory van ST PRY op te zoeken , om de oprichting van de twee Broederschappen te officialiseren.
Bij die gelegenheid delen beide Broederschappen de gesmolten kaars.
Sinds 1188 gaat de Broederschap een belangrijke rol spelen op het sociale vlak, als eigenaar van een kapel en zelfs van een hospitaal.
Alleen tijdens de revolutie van 1793 tot 1802 moet het officieel zijn werking staken.
Het betrof een religieuse instelling tot 1853, toen de toenmalige Bisschop van Arras, PARISIS eiste dat de dorpspastoor van rechtswegen de voorziter zou zijn.
Deze eis viel in slechte aarde bij de leiding van het Broederschap en sindsdien beschouwt het Broederschap zich als een lekenorganisatie , die evenveel nauwe en respectvolle banden met de kerk aanhoudt.
De Broederschap is vertegenwoordigd door de vereerde Deken Die tevens de oudste provoost is.
Het wordt geleid  door een voor twee jaar door de algemeene vergadering gekozen Provoost, vergadering waarin de vertegenwoordigers van de Broeders, de oudsten en de oude Provoosten zetelen onder voorzitterschap van de vereerde Deken, hoeder van de traditie.
Ieder jaar wordt tussen de Broeders “ De lieveling “ gekozen ,wiens opdracht er in bestaat zich ter beschikking te stellen van van de familie en te waken over het goed verloop van de ceremonie, onder verantwoordelijkheid van de Provoost.
Alle inwoners van Bethune , zonder uitzondering worden door de liefdadigen naar hun laatste rustplaats begeleid, of het nu om een burgerlijke of kerkelijke uitvaart gaat ,de liefdadigen zijn aanwezig.
Wanneer een overlijden wordt aangekondigd , gaat de enige gesalarieerde van de broederschap , de familie het verloop van de begrafenisceremonie toelichten en de door de Provoost aangewezen Broeders uitnodigen om er aan deel te nemen.
De liefdadigen halen het stoffelijk overschot op , hetzij thuis, hetzij aan de kerk, of aan het funerarium, zij gaan dan te voet naar het kerkhof en transporteren de doodskist op een karretje naar de plaats van teraardestelling, bij een kerkelijke uitvaart nemen zij met een eigen ritueel deel aan de ceremonie , waarbij de familie en de deelnemers geleid worden , dit alles in harmonie met de geestelijke, het personeel van de bergrafenisondernemer of de pastor.
Sedert enkele jaren heeft heeft de Broederschap beslist ook aanwezig te zijn bij de falilie in het crematorium om hen in die moeilijke momenten te helpen.
Het Broederschap is samen gesteld uit inwoners van Bethune,uit alle wijken , uit alle middens ,zonder rekening te houden met politieke of godsdienstige overtuiging,de beide onderwerpen worden geweerd in elk gesprek.
Dit geeft alle families van Bethune de gelegenheid , wanneer ze geconfronteerd worden met de dood van een naaste, zich omgeven te voelen door een vriend uit de wijk, uit hun milieu , met de zelfde opinies , met eeen woord met hun liefdadigen.
Het broederschap is samengesteld uit mannen die met eenparigheid zijn aanvaard door de broeders.
Voorzien van een steek en gekleed in het Frans Habijd, met witte handschoenen ,zijn er van alle leeftijden , hoewel het merendeel bestaat uit gepensioneerde , aangezien men zich moet kunnen vrij maken voor de dienst.
Om jongeren te integreren , werd het mogelijk gemaakt om zich voor één dag per week op te geven , zo zien we dat de werkende vaak op zaterdag van dienst zijn.
Bethune heeft vier kerken en drie kerkhoven en de verplaatsingen gebeuren te voet ( wat kalmerend werkt voor de familie’s ) het aantal leden is ongeveer 50 .
Er dienen ongeveer 300 plechtigheden verzekerd te worden per jaar en bij ieder plechtigheid zijn er 13 liefdadigen nodig.
Rond Bethune en buiten het Broederschap van Beuvry , bestaan er nog 43 anderen die later werden opgericht en nog steeds aktief zijn.
Het devies vand eBroederschap is { EXACTITUDE UNION ET CHARITE }men moet op tijd aanwezig zijn en geen fouten maken op straffe van een symbolische boete , die aan het eind van de ceremonie, wanneer de liefdadigen zich in een kring opstellen , wordt gegeven, de boete {le bouquet } genaamd zal een vrienden maaltijd georganiseerd door de lieveling financieren.
Ten slotte mag men geen houdingen of uitlatingen aannemen die tweedracht wekt en het past de deugd  van liefdadigheid te beleiden.
Traditineel   kloppende liefdadigen in vol ornaat eenmaal per jaar aan alle deuren van Bethune om steun te vragen voor hun sociaal werk , hulp aan arme , noodhulp , dit is de zoektocht van de kleine loodjes.
Vroeger ontvingen de inwoners van Bethune een klein stukje lood , nu vervangen door een ticket, dat toelaat om in juni , op de feestdag van St-Elooi , een klein broodje op te halen in de kamer van de liefdadigheid , waar tegelijkertijd de schilderijen kan bewonderen.
Het gebruik van het uitdelen van brood vindt men bij veel Broederschappen in Frankrijk,Belgié, Duitsland , en Italié, zij hebben andere doelstellingen dan de Broederschappen van Bethun en Beuvry.
De meeste zijn gegroepeerd in een europees verband EURELOY.
Eind september vindt de processie ‘a naviaux plaats , die de oprichting van de Broederschap van Bethune en Beuvry herdenkt.
Ziedaar in enkele lijnen een voorstelling van dit broederschap dat al zo lang zijnmissie vervult.
Waarom zo lang ? misschien omdat de dood altijd aanwezig is ,en omdat de naasten steeds hulp behoeven in deze moeilijke momenten van het leven , in ieder geval ; de bewoners van Bethune houden van hun Broederschap , zij hebben altijd voor het behoud gevochten en zij hebben tot nog toe steeds liefdadigen gevonden om deze traditierijke instelling voort te doen leven .  

Broederschap Sint Elooi      Laneffe          1635 – 2008

Feestdagen van Sint Elooi in Laneffe op 22 en 23 juni 2008.

Hier krijgt u het programma van het feest van St Elooi, dat in op het weekend van 22 en 23 juni in Laneffe (Walcourt) plaatsvinden zal.
De meest indrukwekkende momenten van deze folkloristische en religieuze betoging zijn:

Op zaterdag 22juin:

Uitstap van de officieren vanaf 13u.30 met deelname van de blaaskapel om 20 uur.

Op zondag 23 juni:
Zegen van de paarden: zondag morgen verzamelen zich ongeveer 100 Paarden vanaf 7 uur in het centrum van het dorp. Het standbeeld van Sint Elooi gaat hen vooraan. Ze gaan naar de fontein waar ze wijwater drinken en nadat ze drie maal om de kerk gewandeld hebben, worden ze door de „mambour“ (om zo te zeggen leider) van de broederschap met de zilveren hamer gezegend.Broodjes en vlagjes zijn aan de ruiters en de gelovigen van Sint Elooi verdeeld.

Bruderschaft Sankt Eloi      Laneffe          1635 – 2008

Festtage von Sankt Eloi in Laneffe am 22. und am 23. Juni 2008.

Hier bekommen Sie das Programm des Festes von Sankt Eloi, das in Laneffe (Walcourt) am Wochenende vom 22. und 23. Juni 2008 stattfinden wird.
Die eindrucksvollsten Momente dieser folkloristischen und religiösen Veranstaltung sind:

Am Samstag, dem 22. Juni:

Ausfuhr der Offiziere ab 13U.30 mit Teilnahme der Blaskapelle um 20 Uhr.

Am Sonntag, dem 23. Juni:

  1. Segnung der Pferde: am Sonntag morgen versammeln sich ungefähr 100 Pferde ab 7 Uhr im Zentrum des Dorfes. Die Statue von Sankt Eloi geht ihnen voran. Sie fahren auf den Brunnen zu, wo sie Weihwasser trinken und nachdem sie drei Mal um die Kirche gegangen sind, werden sie vom „Mambour“ (sozusagen Leiter) der Bruderschaft mit dem Silberhammer gesegnet. Brötchen und Fahnen sind den Reitern und den Gläubigen von Sankt Eloi verteilt.
  2. Die Versammlung und die Teilnahme der „Soldaten“ an der Messe von 9 Uhr 45, die vom Besuch am Monument und von der Übergabe der Dekorationen gefolgt wird.
  3. Beginn der Prozession um 12 Uhr. Pioniere, Trommeln und Blaskapelle, Grenadiere und Zuaven begleiten die Statue, um den traditionellen Rundgang auszuführen.
  4. Gegen 14 Uhr wird die Statue des Heiligen in der Kapelle St Eloi abgestellt.
  5. Gegen 17 Uhr wird die Prozession ab der Kapelle wiederaufgenommen.
  6. Der Gang der Türken („marche des Turcs“): während der Rückkehr zur Kirche, gegen 18 Uhr führen die Trommeln und Pfeifen eine einzigartige Melodie in den Prozessionen von Entre-Sambre-et-Meuse aus; ihr Ursprung wäre die Hinrichtung türkischer Soldaten der gegenwärtigen Bäckerei gegenüber.
  7. Die Rückkehr der Prozession: die Statue von St Eloi und ihre Eskorte fahren bis zur Kirche zwischen zwei Reihen von Soldaten, die die Reliquie von St Eloi verehren werden während der feierlichen Begrüßung.
  8. Eine Fahne und ein Brötchen werden nach dem Gottesdienst verteilt.

FETE DE  SAINT ELOI      LANEFFE          22 et 23 JUIN 2008

Voici le programme de la fête de St Eloi qui aura lieu à Laneffe (Walcourt)         le week-end des 22 et 23 juin 2008
Les moments forts de cette manifestation folklorique et religieuse sont

Le samedi 22 juin
 :

Sortie du corps d’office à partir de 13h30
avec participation de la fanfare à 20 h.
                                                                                   
Le dimanche 23 juin

la bénédiction des chevaux : une centaine de chevaux se rassemblent dès 7h, le dimanche matin, dans le centre du village. Précédés de la statue de St Eloi,  ils se dirigent vers la fontaine où ils boivent l’eau bénite et après avoir fait trois fois le tour de l’église, ils sont bénis par le mambour de la confrérie avec le marteau d’argent.  Des petits pains et drapeaux sont distribués aux cavaliers  et aux fidèles de St Eloi.
Le rassemblement et la participation des marcheurs à la messe de 9h45 suivie de la visite au monument et ma remise des décorations
Le départ de la  procession à midi ; Sapeurs, tambours et fanfare ; grenadiers et zouaves précédent la statue pour effectuer le tour traditionnel,
vers 14hoo, la statue saint est déposé à la chapelle St Eloi
Vers 17hoo, reprise de la marche à la chapelle
La marche des turcs : Lors du retour vers l’église,  vers 18h, les tambours et les fifres exécutent une  mélodie unique dans les marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse ; son origine serait l’exécution de soldats turcs en face de l’actuelle boulangerie.
La rentrée de la procession : La statue de St Eloi et son escorte se dirigent vers l’église entre deux haies de marcheurs qui vénéreront la relique de St Eloi lors du salut solennel.
 Un drapelet et un petit pain sont distribués après l’office


6juillet 2008  25ème marche A.D.E.P.S. de  LANEFFE
(Commune de Walcourt à 16 Km au sud de Charleroi)

Voilà déjà 25 ans que les amateurs de marche et le amoureux de la  nature reviennent chaque année user leurs chaussures sur les sentiers et dans les bois de Laneffe et des environs. Cette année, c’est le dimanche 06 juillet que la Confrérie St Eloi,  qui organise cette marche ADEPS,  propose des circuits de       5, 10,  15 et 20 km .
Ces promenades partiront, dès 7h, de la salle LE  PALACE, place St Lambert à Laneffe sur les sentiers boisés et campagnards reliant les villages de l’entité vers Chastrès, Walcourt et Fairoul pour y découvrir de beaux paysages et points de vue.
Une petite restauration, barbecue et pâtisseries attendront les participants à la salle de 7h à 16h.

PARTICIPATION GRATUITE    BIENVENUE A TOUS

Pour la confrérie St Eloi    Yves Boquet  071 650019
                                           Jean-Yves Massart  071 650470
yvesboquet@hotmail.com    

: Inhoud - Inhalt - Contenu - Contenuto: